Προετοιμασία Υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από λάδια, σκόνες, σαθρά υλικά. Τυχόν επισκευές σκυροδέματος (π.χ. φωλιές) πραγματοποιούνται με τη χρήση του θιξοτροπικού, μη συρρικνούμενου, επισκευαστικού κονιάματος Renderoc HSXtra.

– Δοσολογία: 4,50 lt νερού/σάκο 25 kg

– Απόδοση: 13,40 lt κονιάματος/σάκο 25 kg

Σφράγιση Διαρροών 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαρροών, ανοίγονται οπές κωνικού σχήματος και σφραγίζονται με το κονίαμα υπερταχείας πήξης Kristop.

– Χρόνος εργασιμότητας: 1 min

– Χρόνος τελικής πήξης: 5 min

Εφαρμογή Επαλειφόμενου Τσιμεντοειδούς

Νέα εικόνα (2)

 Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες, ακολουθεί η στεγανοποίηση των τοιχείων με το δύο συστατικών, επαλειφόμενο, στεγανοποιητικό, τσιμεντοειδές κονίαμα Nitocote CM210, το οποίο είναι πιστοποιημένο για εφαρμογές σε κατασκευές που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό (πιστοποίηση WRAS).Tα δύο συστατικά του υλικού (σάκος 18 kg, δοχείο 5 kg) αναμιγνύονται μεταξύ τους με τη χρήση αργόστροφου μηχανικού αναδευτήρα μέχρι την παραγωγή ενός ομοιογενούς, κρεμώδους υφής κονιάματος χωρίς συσσωματώματα. Η εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση βούρτσας ή ρολού σε δύο (σταυρωτές) στρώσεις, ενώ υπάρχει η δυνατότητα μηχανικής εφαρμογής. Ο χρόνος αναμονής ανάμεσα στις δύο στρώσεις υπολογίζεται ίσος περίπου με 5 ώρες στους 20 °C. Ως ελάχιστος χρόνος ωρίμανσης του υλικού ορίζονται οι 48 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το Nitocote CM210 πρέπει να παραμείνουν νωπές προς αποφυγή ρηγματώσεων (ψεκασμός σε κάθετες επιφάνειες / φύλλο πολυαιθυλενίου σε οριζόντιες). Ανάμεσα στις δύο στρώσεις εφαρμογής του Nitocote CM210 συνιστάται η χρήση του υαλοπλέγματος ενίσχυσης επαλειφόμενων στεγανοποιητικών: Vertex R51.

– Κατανάλωση: 1,9 kg/m²/στρώση

– Λίστα Χρησιμοποιούμενων Υλικών

 

(i) Renderoc HSXtra: Θιξοτροπικό, υψηλής επίδοσης, μη συρρικνούμενο, τροποποιημένο με πολυμερή επισκευαστικό κονίαμα

Renderoc HSXtra

(ii) Kristop: Υπερταχείας πήξης κονίαμα για άμεση σφράγιση διαρροών νερού

Kristop

(iii) Nitocote CM210: Δύο συστατικών, επαλειφόμενο, στεγανοποιητικό, τσιμεντοειδές κονίαμα

Nitocote CM210

(iv) Vertex R51:  Υαλόπλεγμα ενίσχυσης επαλειφόμενων στεγανοποιητικών

VERTEX R51