Εφαρμογή Ασταριού

Η εφαρμογή του ασταριού θα γίνει επί της στρώσης του σκυροδέματος ρύσεων που θα έχει κατασκευαστεί επί της πλάκας σκυροδέματος της οροφής. Η επιφάνεια εφαρμογής του ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) θα πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, υγρασία, σκουριά ή ξένα υλικά. Μετά την κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος, θα εφαρμοσθεί δύο συστατικών, τροποποιημένο, εποξειδικό αστάρι, τύπου Duroglass FF 4416 της MPM ή αντίστοιχου. Η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί με βούρτσα, ρολό ή πιστόλι ψεκασμού.

Εφαρμογή Υγρής, Ελαστικής Μεμβράνης με βάση την Καθαρή Πολυουρία

Στη συνέχεια θα εφαρμοσθεί υγρή, ελαστική μεμβράνη με βάση την καθαρή πολυουρία, τύπου Starflex ΗR της MPM ή αντίστοιχης. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-2 (Μέθοδοι 2.2, 5.1, 6.1 και 8.2) και η εφαρμογή του θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό θερμού ψεκασμού σε πάχος 2-4 mm. Το υλικό θα φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Πρόσφυση στο σκυρόδεμα: >3,0 MPa (ΕΝ 1542)
 • Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών: Κατηγορία Α.5 – Στατικές, Μέθοδος Α / Κατηγορία Β.4.1 – Δυναμικές, Μέθοδος Β (ΕΝ 1062-7)
 • Εφελκυστική αντοχή: >16,0 ΜPa (EN 12311-2)
 • Επιμήκυνση θραύσης: >300% (EN 12311-2)

Εφαρμογή Θερμομονωτικής Στρώσης με Πλάκες από Αφρό Πολυισοκυανουρίας

Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής της στεγανοποιητικής στρώσης, θα ακολουθήσει η τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών από αφρό πολυισοκυανουρίας (PIR foam) με αμφίπλευρη επικάλυψη φιλμ αλουμινίου και πάχους 5 cm, τύπου Technonicol F/F της Technonicol ή αντίστοιχων. To υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13165, θα έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λD=0,022 και θλιπτική αντοχή ≥150 kPa.

Εφαρμογή Θερμομονωτικής Στρώσης με Πλάκες από Αφρό Πολυισοκυανουρίας

Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής της στεγανοποιητικής στρώσης, θα ακολουθήσει η τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών από αφρό πολυισοκυανουρίας (PIR foam) με αμφίπλευρη επικάλυψη φιλμ αλουμινίου και πάχους 5 cm, τύπου Technonicol F/F της Technonicol ή αντίστοιχων. To υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13165, θα έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λD=0,022 και θλιπτική αντοχή ≥150 kPa.

Διαμόρφωση Ζώνης Αποστράγγισης και Προστασίας

Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί διάτρητη, αποστραγγιστική μεμβράνη, ειδικά σχεδιασμένη για χρήση σε πράσινα δώματα τύπου PM P-20 της PMI ή αντίστοιχης. Το υλικό θα φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Ύψος κώνου: 20 mm
 • Θλιπτική αντοχή: 180 kΝ/m2
 • Αποστραγγιστική ικανότητα: 9 l/s·m
 • Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: – 30 έως +80 °C

Ανάμεσα στην αποστραγγιστική μεμβράνη και το θερμομονωτικό υλικό παρεμβάλλεται μη υφαντό γεωύφασμα, από μηχανικά σταθεροποιημένες ίνες πολυεστέρα και βάρους 300 gr/m2, τύπου Ecofelt PES-SB30 της Ecofibre ή αντίστοιχου. Πριν την επίχωση, θα πραγματοποιηθεί διάστρωση μη υφαντού γεωυφάσματος, από μηχανικά σταθεροποιημένες ίνες καθαρού πολυπροπυλενίου και βάρους 150 gr/m2, τύπου Ecofelt PP-FC/AG15 της Ecofibre ή αντίστοιχου. Το υλικό θα φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Εφελκυστική αντοχή: 12/12 kN/m (EN 10319)
 • Επιμήκυνση θραύσης: >50/50 % (ΕΝ 10319)
 • Διάμετρος πόρων: 100μm (ΕΝ 12956)
 • Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,1 m/s (EN 11058)

Μπορείτε να κατεβάσετε τη λύση εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε την Τεχνική – Κατασκευαστική Λεπτομέρεια εδώ