Εφαρμογή Αναστολέα Διάβρωσης

To υπόστρωμα του δομικού στοιχείου που θα δεχθεί τα υλικά επισκευής θα πρέπει να είναι δομικά σταθερό, καθαρό, απαλλαγμένο από χαλαρά σωματίδια, σκόνες, υπολείμματα οξείδωσης οπλισμού. Οι ράβδοι οπλισμού θα καθαριστούν (έως την εμφάνιση υγιούς οπλισμού) με υδροβολή/αμμοβολή και σε περιπτώσεις τοπικών επεμβάσεων με χρήση συρματόβουρτσας. Οι ακμές της επιφάνειας επισκευής θα κοπούν κάθετα (90°) σε ελάχιστο βάθος 10 mm. Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί το επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα για την αντιδιαβρωτική προστασία του αποκαλυμμένου οπλισμού Betonfix Kimifer της Kimia. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-7. Η εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί περιμετρικά σε όλη την επιφάνεια του αποκαλυμμένου οπλισμού.

Εφαρμογή Εκτοξευόμενου Επισκευαστικού Κονιάματος

Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης εργασίας, θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή του ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς, υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένου, τροποποιημένου με πολυμερή, εκτοξευόμενου κονιάματος (ξηρή μέθοδος εφαρμογής) Renderoc DS της Fosroc. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4 και δε θα περιέχει καυστικούς επιταχυντές. Η εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί από έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο, με τη χρήση του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ωρίμανση

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του επισκευαστικού κονιάματος, οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το επισκευαστικό κονίαμα, θα πρέπει να προστατευθούν από έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, αέρα, παγετό με τη χρήση φύλλου πολυαιθυλενίου, υγρής λινάτσας ή αντίστοιχου μέσου προστασίας. Εναλλακτικά μπορεί να εφαρμοσθεί η υγρή, αντιεξατμιστική μεμβράνη υδατικής βάσης Concure WB της Fosroc.

Παρατηρήσεις

Η παραπάνω μέθοδος επισκευής προτείνεται για τα παρακάτω πάχη εφαρμογής επισκευαστικού κονιάματος:

– 10-90 (mm) σε οροφές

– 10-150 (mm) σε κατακόρυφες επιφάνειες

Σε περίπτωση που τα ζητούμενα πάχη εφαρμογής υπερβαίνουν τις παραπάνω τιμές και/ή είναι ζητούμενο η υπερ-ταχεία πήξη του υλικού, τότε το Renderoc DS αντικαθίσταται με το ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, υπερταχείας πήξης, υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένο, τροποποιημένο με πολυμερή, εκτοξευόμενο κονίαμα (ξηρή μέθοδος εφαρμογής) Renderoc DSR της Fosroc το οποίο είναι κατάλληλο για τα παρακάτω πάχη εφαρμογής:

– 10-140 (mm) σε οροφές

– 10-200 (mm) σε κατακόρυφες επιφάνειες

Σε αυτή την περίπτωση η εφαρμογή του εκτοξευόμενου κονιάματος αναδιατυπώνεται ως εξής:

Εφαρμογή Εκτοξευόμενου Επισκευαστικού Κονιάματος

Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης εργασίας, θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή του ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς, υπερταχείας πήξης, υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένου, τροποποιημένου με πολυμερή, εκτοξευόμενου κονιάματος (ξηρή μέθοδος εφαρμογής) Renderoc DSR της Fosroc. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4, δε θα περιέχει καυστικούς επιταχυντές και ο χρόνος πήξης του υλικού θα είναι <10 λεπτά στους 20 °C. Η εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί από έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο, με τη χρήση του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Σύστημα Προστασίας με Τσιμεντοειδείς Επιστρώσεις

Για την επιφανειακή προστασία των διατομών σκυροδέματος που ορίζονται από τη μελέτη έναντι ενανθράκωσης και διείσδυσης χλωριόντων, θα εφαρμοσθεί το δύο συστατικών, τσιμεντοειδές κονίαμα επισκευής, προστασίας και εξομάλυνσης επιφανειών από σκυρόδεμα Renderoc ST05 της Fosroc. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-2 (μέθοδοι 1.3, 2.2, 5.1, 6.1 και 8.2) και ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4. H ανάμιξη, εφαρμογή και ωρίμανση του υλικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Παρατηρήσεις

  • Η παραπάνω εφαρμογή προτείνεται σε περίπτωση που ζητούμενο είναι η επιφανειακή εξομάλυνση (φινίρισμα) μιας επιφάνειας ενός δομικού στοιχείου.
  • Η παραπάνω εφαρμογή προτείνεται για εφαρμογή σε δομικά στοιχεία όπου παρατηρείται ελλιπής επικάλυψη σκυροδέματος.
  • Η παραπάνω εφαρμογή προτείνεται σε περίπτωση όπου ζητούμενο της επέμβασης είναι η πρόσθετη προστασία του δομικού στοιχείου έναντι διείσδυσης χλωριόντων και ενανθράκωσης.

Η παραπάνω εφαρμογή μπορεί να αποτελεί το τελικό στάδιο μιας επέμβασης επισκευής/προστασίας (τελικό αποτέλεσμα: εμφανές σκυρόδεμα) ή μπορεί να προηγείται προστατευτικών και διακοσμητικών επιστρώσεων ακρυλικής βάσης.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη λύση εδώ