Εφαρμογή Αναστολέα Διάβρωσης

To υπόστρωμα του δομικού στοιχείου που θα δεχθεί τα υλικά επισκευής θα πρέπει να είναι δομικά σταθερό, καθαρό, απαλλαγμένο από χαλαρά σωματίδια, σκόνες, υπολείμματα οξείδωσης οπλισμού. Οι ράβδοι οπλισμού θα καθαριστούν (έως την εμφάνιση υγιούς οπλισμού) με υδροβολή/αμμοβολή και σε περιπτώσεις τοπικών επεμβάσεων με χρήση συρματόβουρτσας. Οι ακμές της επιφάνειας επισκευής θα κοπούν κάθετα (90°) σε ελάχιστο βάθος 10 mm. Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα για την αντιδιαβρωτική προστασία του αποκαλυμμένου οπλισμού τύπου Betonfix Kimifer της Kimia ή αντίστοιχου. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-7. Η εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί περιμετρικά σε όλη την επιφάνεια του αποκαλυμμένου οπλισμού.

Εφαρμογή Εκτοξευόμενου Επισκευαστικού Κονιάματος

Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης εργασίας, θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς, υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένου, τροποποιημένου με πολυμερή, εκτοξευόμενου κονιάματος (ξηρή μέθοδος εφαρμογής) τύπου Renderoc DS της Fosroc ή αντίστοιχου. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4 και δε θα περιέχει καυστικούς επιταχυντές. Η εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί από έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο, με τη χρήση του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ωρίμανση

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του επισκευαστικού κονιάματος, οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το επισκευαστικό κονίαμα, θα πρέπει να προστατευθούν από έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, αέρα, παγετό με τη χρήση φύλλου πολυαιθυλενίου, υγρής λινάτσας ή αντίστοιχου μέσου προστασίας. Εναλλακτικά μπορεί να εφαρμοσθεί υγρή, αντιεξατμιστική μεμβράνη υδατικής βάσης τύπου Concure WB της Fosroc ή αντίστοιχης.

Παρατηρήσεις

Η παραπάνω μέθοδος επισκευής προτείνεται για τα παρακάτω πάχη εφαρμογής επισκευαστικού κονιάματος:

  • 10-90 (mm) σε οροφές
  • 10-150 (mm) σε κατακόρυφες επιφάνειες

Σε περίπτωση που τα ζητούμενα πάχη εφαρμογής υπερβαίνουν τις παραπάνω τιμές και/ή είναι ζητούμενο η υπερ-ταχεία πήξη του υλικού, τότε το Renderoc DS αντικαθίσταται με το ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, υπερταχείας πήξης, υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένο, τροποποιημένο με πολυμερή, εκτοξευόμενο κονίαμα (ξηρή μέθοδος εφαρμογής) Renderoc DSR της Fosroc το οποίο είναι κατάλληλο για τα παρακάτω πάχη εφαρμογής:

  • 10-140 (mm) σε οροφές
  • 10-200 (mm) σε κατακόρυφες επιφάνειες

Σε αυτή την περίπτωση το βήμα το άρθρο αναδιατυπώνεται ως εξής:

Εφαρμογή Εκτοξευόμενου Επισκευαστικού Κονιάματος

Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης εργασίας, θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς, υπερταχείας πήξης, υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένου, τροποποιημένου με πολυμερή, εκτοξευόμενου κονιάματος (ξηρή μέθοδος εφαρμογής) τύπου Renderoc DSR της Fosroc ή αντίστοιχου. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4, δε θα περιέχει καυστικούς επιταχυντές και ο χρόνος πήξης του υλικού θα είναι <10 λεπτά στους 20 °C. Η εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί από έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο, με τη χρήση του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη λύση εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε την Τεχνική – Κατασκευαστική Λεπτομέρεια εδώ