Για την επιφανειακή προστασία των διατομών σκυροδέματος που ορίζονται από τη μελέτη έναντι ενανθράκωσης και διείσδυσης χλωριόντων, θα εφαρμοσθεί υψηλών επιδόσεων, υδατικής βάσης, ακρυλική, προστατευτική και διακοσμητική επίστρωση τύπου Dekguard W της Fosroc ή αντίστοιχης. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-2 (μέθοδοι 1.3, 2.2 και 8.2). Θα επιφέρει αύξηση της επιφανειακής προστασίας της διατομής που θα ισοδυναμεί με 279 mm σκυροδέματος αντοχής 30 MPa (Taywood Method) και μείωση της διείσδυσης χλωριόντων >84% (Aston University Diffusion Cell Method). H εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Παρατηρήσεις

  • Η παραπάνω εφαρμογή προτείνεται σε περίπτωση όπου ζητούμενο της επέμβασης είναι η πρόσθετη προστασία του δομικού στοιχείου έναντι διείσδυσης χλωριόντων και ενανθράκωσης.
  • Σε περίπτωση που επιπλέον ζητούμενο της επέμβασης είναι η ικανότητα της τελικής επίστρωσης για γεφύρωση ρωγμών του υποστρώματος, το παραπάνω άρθρο επαναδιατυπώνεται ως εξής:

Για την επιφανειακή προστασία των διατομών σκυροδέματος που ορίζονται από τη μελέτη έναντι ενανθράκωσης και διείσδυσης χλωριόντων, θα εφαρμοσθεί υψηλών επιδόσεων, με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών, ελαστομερής, ακρυλική, προστατευτική και διακοσμητική επίστρωση τύπου Dekguard Elastic της Fosroc ή αντίστοιχης. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-2 (μέθοδοι 1.3, 2.2 και 8.2). Θα επιφέρει αύξηση της επιφανειακής προστασίας της διατομής που θα ισοδυναμεί με 125 mm σκυροδέματος αντοχής 30 MPa (Taywood Method), μείωση της διείσδυσης χλωριόντων >99% (Aston University Diffusion Cell Method) και ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών 1595 um κατά ΕΝ 1062-7 (Class IV). H εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη λύση εδώ