Σύστημα Προστασίας με Υψηλών Επιδόσεων, Προστατευτικές και Διακοσμητικές Επιστρώσεις

Για την επιφανειακή προστασία των διατομών σκυροδέματος που ορίζονται από τη μελέτη έναντι ενανθράκωσης και διείσδυσης χλωριόντων, θα εφαρμοσθεί η υψηλών επιδόσεων, υδατικής βάσης, ακρυλική, προστατευτική και διακοσμητική επίστρωση Dekguard W της Fosroc. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-2 (μέθοδοι 1.3, 2.2 και 8.2). Θα επιφέρει αύξηση της επιφανειακής προστασίας της διατομής που θα ισοδυναμεί με 279 mm σκυροδέματος αντοχής 30 MPa (Taywood Method) και μείωση της διείσδυσης χλωριόντων >84% (Aston University Diffusion Cell Method). H εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Παρατηρήσεις

  • Η παραπάνω εφαρμογή προτείνεται σε περίπτωση όπου ζητούμενο της επέμβασης είναι η πρόσθετη προστασία του δομικού στοιχείου έναντι διείσδυσης χλωριόντων και ενανθράκωσης.
  • Σε περίπτωση που επιπλέον ζητούμενο της επέμβασης είναι η ικανότητα της τελικής επίστρωσης για γεφύρωση ρωγμών του υποστρώματος, η παραπάνω λύση εφαρμογής επαναδιατυπώνεται ως εξής:

Για την επιφανειακή προστασία των διατομών σκυροδέματος που ορίζονται από τη μελέτη έναντι ενανθράκωσης και διείσδυσης χλωριόντων, θα εφαρμοσθεί η υψηλών επιδόσεων, με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών, ελαστομερής, ακρυλική, προστατευτική και διακοσμητική επίστρωση Dekguard Elastic της Fosroc. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-2 (μέθοδοι 1.3, 2.2 και 8.2). Θα επιφέρει αύξηση της επιφανειακής προστασίας της διατομής που θα ισοδυναμεί με 125 mm σκυροδέματος αντοχής 30 MPa (Taywood Method), μείωση της διείσδυσης χλωριόντων >99% (Aston University Diffusion Cell Method) και ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών 1595 um κατά ΕΝ 1062-7 (Class IV). H εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη λύση εδώ