Προετοιμασία Υποστρώματος / Εφαρμογή Αναστολέα Διάβρωσης

To υπόστρωμα του δομικού στοιχείου που θα δεχθεί τα υλικά επισκευής θα πρέπει να είναι δομικά σταθερό, καθαρό, απαλλαγμένο από χαλαρά σωματίδια, σκόνες, υπολείμματα οξείδωσης οπλισμού. Οι ράβδοι οπλισμού θα καθαριστούν (έως την εμφάνιση υγιούς οπλισμού) με υδροβολή/αμμοβολή και σε περιπτώσεις τοπικών επεμβάσεων με χρήση συρματόβουρτσας. Οι ακμές της επιφάνειας επισκευής θα κοπούν κάθετα (90°) σε ελάχιστο βάθος 10 mm. Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί το επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα για την αντιδιαβρωτική προστασία του αποκαλυμμένου οπλισμού Betonfix Kimifer της Kimia. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-7. Η εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί περιμετρικά σε όλη την επιφάνεια του αποκαλυμμένου οπλισμού. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής και σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα πραγματοποιηθεί επάλειψη της συνολικής επιφάνειας επισκευής με το ίδιο υλικό, που θα παίξει το ρόλο του ενισχυτικού πρόσφυσης μεταξύ υποστρώματος και επισκευαστικού κονιάματος.

Εφαρμογή Χυτού, Επισκευαστικού Κονιάματος

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης εργασίας, θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή του ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς, χυτού, υψηλής ρεολογίας, επισκευαστικού κονιάματος Conbextra HF της Fosroc. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4. Ο ξυλότυπος που θα ορίσει τη γεωμετρία της επισκευής, θα πρέπει να είναι σταθερός και στεγανός, έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν διαρροή κονιάματος. Θα πρέπει να υποστηρίζεται επαρκώς, έτσι ώστε να ανθίσταται των πιέσεων που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της χύτευσης. H ανάμιξη και εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ωρίμανση

Αμέσως μετά την αφαίρεση του ξυλότυπου, οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το επισκευαστικό κονίαμα, θα πρέπει να προστατευθούν από έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, αέρα, παγετό με τη χρήση φύλλου πολυαιθυλενίου, υγρής λινάτσας ή αντίστοιχου μέσου προστασίας. Εναλλακτικά μπορεί να εφαρμοσθεί η υγρή, αντιεξατμιστική μεμβράνη υδατικής βάσης Concure WB της Fosroc.

Παρατηρήσεις

 Η παραπάνω μέθοδος επισκευής προτείνεται για πάχη εφαρμογής επισκευαστικού κονιάματος: 10-100 (mm). Σε περίπτωση που το πάχος εφαρμογής υπερβαίνει τα 100 mm, προτείνεται η αντικατάσταση του Conbextra HF με το Conbextra TS της Fosroc, που είναι κατάλληλο για πάχη εφαρμογής 75-500 (mm).

Μπορείτε να κατεβάσετε τη λύση εδώ