Για την επιφανειακή προστασία των διατομών σκυροδέματος που ορίζονται από τη μελέτη έναντι ενανθράκωσης και διείσδυσης χλωριόντων, θα εφαρμοσθεί δύο συστατικών, τσιμεντοειδές κονίαμα επισκευής, προστασίας και εξομάλυνσης επιφανειών από σκυρόδεμα τύπου Renderoc ST05 της Fosroc ή αντίστοιχου. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-2 (μέθοδοι 1.3, 2.2, 5.1, 6.1 και 8.2) και ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4. H ανάμιξη, εφαρμογή και ωρίμανση του υλικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Παρατηρήσεις

▪ Η παραπάνω εφαρμογή προτείνεται σε περίπτωση που ζητούμενο είναι η επιφανειακή εξομάλυνση (φινίρισμα) μιας επιφάνειας ενός δομικού στοιχείου.
▪ Η παραπάνω εφαρμογή προτείνεται για εφαρμογή σε δομικά στοιχεία όπου παρατηρείται ελλιπής επικάλυψη σκυροδέματος.
▪ Η παραπάνω εφαρμογή προτείνεται σε περίπτωση όπου ζητούμενο της επέμβασης είναι η πρόσθετη προστασία του δομικού στοιχείου έναντι διείσδυσης χλωριόντων και ενανθράκωσης.
▪ Η παραπάνω εφαρμογή μπορεί να αποτελεί το τελικό στάδιο μιας επέμβασης επισκευής/προστασίας (τελικό αποτέλεσμα: εμφανές σκυρόδεμα) ή μπορεί να προηγείται προστατευτικών και διακοσμητικών επιστρώσεων ακρυλικής βάσης.

 Μπορείτε να κατεβάσετε τη λύση εδώ