Προετοιμασία Υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από λάδια, σκόνες, σαθρά υλικά. Τυχόν επισκευές σκυροδέματος (π.χ. φωλιές) πραγματοποιούνται με τη χρήση του θιξοτροπικού, μη συρρικνούμενου, επισκευαστικού κονιάματος Renderoc HSXtra.

– Δοσολογία: 4,50 lt νερού/σάκο 25 kg

– Απόδοση: 13,40 lt κονιάματος/σάκο 25 kg

 

Εξομάλυνση Επιφάνειας

Σε περίπτωση ύπαρξης ανομοιομορφιών στην επιφάνεια του σκυροδέματος, συνιστάται η εξομάλυνση αυτών με τη χρήση τσιμεντοκονίας ενισχυμένης με την οικοδομική SBR ρητίνη Macon Latex.

– Δοσολογία: 2-5 kg / σάκο τσιμέντου 50 kg

 

Εφαρμογή Επαλειφόμενου Τσιμεντοειδούς

Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες, ακολουθεί η στεγανοποίηση των τοιχείων με επαλειφόμενο τσιμεντοειδές ενός συστατικού  Brushbond TGP. To περιεχόμενο ενός σάκου αναμιγνύεται με καθαρό νερό με τη χρήση αργόστροφου μηχανικού αναδευτήρα μέχρι την παραγωγή ενός ομοιογενούς, κρεμώδους υφής κονιάματος χωρίς συσσωματώματα. Η εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση βούρτσας (πρώτη στρώση) και σπάτουλας (δεύτερη στρώση) έτσι ώστε η επιφάνεια εφαρμογής της εποξειδικής βαφής να είναι λεία. Ο χρόνος αναμονής ανάμεσα στις δύο στρώσεις υπολογίζεται ίσος περίπου με μία ώρα, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Ως ελάχιστος χρόνος ωρίμανσης του υλικού ορίζονται οι 48 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το Brushbond TGP πρέπει να παραμείνουν νωπές προς αποφυγή ρηγματώσεων (ψεκασμός σε κάθετες επιφάνειες / φύλλο πολυαιθυλενίου σε οριζόντιες).

– Δοσολογία: 6,6 lt νερού/σάκο 20 kg

– Κατανάλωση: 1-1,5 kg/m²/στρώση

Ανάμεσα στις δύο στρώσεις εφαρμογής του Brushbond TGP συνιστάται η χρήση του υαλοπλέγματος ενίσχυσης επαλειφόμενων στεγανοποιητικών: Vertex R51.

 

Επιφανειακή Προστασία με Εποξειδική Βαφή

Νέα εικόνα (8)

Μετά την πλήρη ωρίμανση του επαλειφόμενου στεγανοποιητικού, ακολουθεί η εφαρμογή της έγχρωμης, εποξειδικής βαφής χωρίς διαλύτη Nitocote EP405. Αρχικά πραγματοποιείται η ανάμιξη των δύο συστατικών (βάση + σκληρυντής) με τη χρήση αργόστροφου, μηχανικού αναδευτήρα, μέχρι την παραγωγή ενός ομοιόμορφου και συνεκτικού αποτελέσματος. Το υλικό εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις με κατάλληλο ρολό ελάχιστου πάχους 200 microns/στρώση. Ως ελάχιστος χρόνος αναμονής ανάμεσα στις δύο στρώσεις ορίζονται οι 6 ώρες στους 20 °C (μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος αναμονής: 18 ώρες).

– Απόδοση: 3,0 m²/kg/στρώση

 

– Λίστα Χρησιμοποιούμενων Υλικών

 

(i) Renderoc HSXtra: Θιξοτροπικό, υψηλής επίδοσης, μη συρρικνούμενο, τροποποιημένο με πολυμερή επισκευαστικό κονίαμα

Renderoc HSXtra

(ii) Μacon Latex: Οικοδομική ρητίνη με βάση SBR

MACON Latex

(iii) Brushbond TGP: Ενός συστατικού, επαλειφόμενο, στεγανοποιητικό τσιμεντοειδές κονίαμα με δράση κρυσταλλοποίησης

Renderoc HSXtra

(iv) Vertex R51:  Υαλόπλεγμα ενίσχυσης επαλειφόμενων στεγανοποιητικών

VERTEX R51

(v) Nitocote EP405: Δύο συστατικών, έγχρωμη, εποξειδική βαφή προστασίας χωρίς διαλύτη

Nitocote EP405