Τοποθέτηση Φράγματος Υδρατμών

Σε όλη την επιφάνεια της πλάκας οροφής θα διαστρωθεί το φύλλο πολυαιθυλενίου Polyethylene Foil της Masterplast, πάχους 0,20 mm, , το οποίο θα παίξει το ρόλο του φράγματος υδρατμών, προκειμένου να αποτραπεί η συμπύκνωση των διαχεόμενων υδρατμών από τον εσωτερικό χώρο προς το εξωτερικό περιβάλλον μέσω των στρώσεων του δώματος.

Εφαρμογή Θερμομονωτικής Στρώσης με Πλάκες Εξηλασμένης Πολυστερίνης

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών από εξηλασμένη πολυστερίνη, Technonicol Carbon Prof 300 της Technonicol. To υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13164, θα έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λD=0,034 και θλιπτική αντοχή ≥300 kPa.

Εφαρμογή Στρώσης Κλίσεων

Η στρώση κλίσεων που ακολουθεί αποσκοπεί στην απομάκρυνση των νερών της βροχής. Αποτελείται από γαρμπιλοσκυρόδεμα, περλιτόδεμα, κισσηρόδεμα ή κυψελωτό σκυρόδεμα κατά την κρίση του κατασκευαστή. Το πάχος της στρώσης δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από 4 cm. Ανάμεσα στη στρώση κλίσης και τη θερμομονωτική στρώση, πραγματοποιείται διάστρωση του φύλλου πολυαιθυλενίου Polyethylene Foil της Masterplast, πάχους 0,20 mm.

Εφαρμογή Ασφαλτικού Διαλύματος

Η επιφάνεια εφαρμογής του ασφαλτικού διαλύματος θα πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, υγρασία, σκουριά ή ξένα υλικά. Μετά την κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος, θα εφαρμοσθεί το ασφαλτικό διάλυμα ταχείας ωρίμανσης Technonicol Master της Technonicol. Η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί με χορτάρινη βούρτσα, ρολό ή πιστόλι βαφής. Το υλικό θα φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Περιεκτικότητα σε στερεά: 59-60 % (ISO 3251)
  • Χρόνος στεγνώματος: max 5 ώρες (GOST 19007-73)
  • Σχετικό ιξώδες: 37-38 sec (EN 12846-2)

Εφαρμογή Πλαστομερούς Ασφαλτικής Μεμβράνης (1η Στρώση)

Στη συνέχεια θα εφαρμοσθεί η πλαστομερής (APP) ασφαλτική μεμβράνη με αμφίπλευρη επικάλυψη με φιλμ πολυαιθυλενίου και οπλισμό από υαλοπίλημα, ελάχιστου βάρους 2,7 kg/m2 και πάχους 2 mm, Kondor V-3 της Fragmat.  Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13707. Η συγκόλληση της μεμβράνης με το υπόστρωμα θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλου φλόγιστρου. Η επικάλυψη των ρολών θα είναι 10 cm κατά μήκος και 15 cm στα άκρα τους.

Εφαρμογή Ελαστομερούς  Μεμβράνης (2η στρώση)

Στη συνέχεια θα εφαρμοσθεί η ελαστομερής (SBS) μεμβράνη με πολυεστερικό οπλισμό, με επικάλυψη λευκής ψηφίδας και βάρους 5,0 kg/m2, Izoflex Reflex P της Fragmat. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13707. Η συγκόλληση της μεμβράνης με την υποκείμενη στρώση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλου φλόγιστρου. Η επικάλυψη των ρολών θα είναι 10 cm κατά μήκος και 15 cm στα άκρα τους. Το υλικό θα φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Ευκαμψία σε ψύχος: -20 °C (EN 1109)
  • Εφελκυστική αντοχή: 650/400 Ν/5cm (EN 12311-1)
  • Επιμήκυνση θραύσης: ≥30/30 % (EN 12311-1)
  • Αντίσταση σε στατική διάτρηση: ≥20 kg (EN 12730)
  • Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες: ≥100 °C (EN 1110)

Μπορείτε να κατεβάσετε τη λύση εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε την Τεχνική – Κατασκευαστική Λεπτομέρεια εδώ