Βασικοί Τύποι Δωμάτων

Τα δώματα αποτελούν εκείνα τα στοιχεία του εξωτερικού κελύφους μιας κατασκευής, που θα δεχτούν εντονότερα από όλα τα άλλα τις επιδράσεις των καιρικών φαινομένων (βροχή, χιόνι, ηλιακή ακτινοβολία κλπ). Οι δύο βασικές κατηγορίες ανάλογα με τη λειτουργία και τη σειρά των στρώσεων των υλικών είναι:

 

Συμβατικά δώματα: Η στεγανοποιητική στρώση βρίσκεται σε υπερκείμενη θέση της θερμομονωτικής. Τυπική διάταξη ενός συμβατικού δώματος φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Νέα εικόνα

 1. Πλακίδια
 2. Τσιμεντοκονίαμα
 3. Γεωύφασμα
 4. Ασφαλτόπανο σε δύο στρώσεις
 5. Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων
 6. Προστατευτικό φύλλο πολυαιθυλενίου
 7. Θερμομόνωση
 8. Φράγμα υδρατμών
 9. Φέρουσα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
 10. Οροφοκονίαμα
 11. Τσιμεντοκονίαμα
 12. Μάρμαρο
 13. Επίχρισμα

 

Ανεστραμμένα δώματα: Η θερμομονωτική στρώση βρίσκεται σε υπερκείμενη θέση της στεγανοποιητικής. Τυπική διάταξη ενός αντεστραμμένου δώματος φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Νέα εικόνα (1)

 1. Χαλίκια
 2. Γεωύφασμα
 3. Θερμομόνωση
 4. Ασφαλτόπανο σε δύο στρώσεις
 5. Ελαφροσκυρόδεμα κλίσεων
 6. Φέρουσα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
 7. Οροφοκονίαμα
 8. Τσιμεντοκονίαμα
 9. Μάρμαρο
 10. Επίχρισμα

 

Φράγμα Υδρατμών

Στα συμβατικά δώματα συνιστάται η χρήση φράγματος υδρατμών, προκειμένου να αποτραπεί η συμπύκνωση των διαχεόμενων υδρατμών από τον εσωτερικό χώρο προς το εξωτερικό περιβάλλον μέσω των στρώσεων του δώματος. Ως φράγμα υδρατμών χρησιμοποιείται:

(i) Φύλλο πολυαιθυλενίου 0,2 mm της εταιρίας Masterplast / Polyethylene Foil 0,2 mm, είτε

(ii) Επάλειψη της πλάκας οροφής με το ελαστομερές στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα Bituplast, με μια κατανάλωση της τάξης του 1,0 kg/m² (2 στρώσεις). Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, σαθρά ή ξένα υλικά. Εφαρμόζεται με χορτάρινη βούρτσα, ρολό ή πιστόλι βαφής σε επάλληλες στρώσεις, σταυρωτά και αφού έχουν στεγνώσει καλά οι προηγούμενες.

Στα ανεστραμμένα δώματα, το ρόλο του φράγματος υδρατμών τον παίζει η υποκείμενη της θερμομονωτικής, στεγανοποιητική στρώση.

 

Στρώση Προστασίας

Ως στρώση προστασίας χρησιμοποιείται το πολυεστερικό γεωύφασμα Ecofelt PESSB15, βάρους 150 gr/m².

 

Θερμομονωτική Στρώση

Βασικό κριτήριο για την επιλογή του πλέον κατάλληλου υλικού για τη θερμομόνωση ενός δώματος αποτελούν δύο βασικά χαρακτηριστικά του:

– Η θλιπτική αντοχή του υλικού (ειδικά σε περιπτώσεις όπου το δώμα είναι βατό), η οποία συνιστάται να είναι της τάξης των 300 kPa και

– Η ικανότητα του υλικού να ανθίσταται σε απορρόφηση νερού, είτε λόγω ολικής εμβάπτισης είτε λόγω διάχυσης υδρατμών.

Η απορρόφηση νερού οδηγεί σε βαθμιαία απώλεια των θερμομονωτικών ιδιοτήτων του υλικού, ταυτόχρονα με την αύξηση των νεκρών φορτίων στην πλάκα οροφής.

Βάσει των παραπάνω, ως θερμομονωτική στρώση επιλέγεται η χρήση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης. Συνιστάται η διαμόρφωση των πλευρικών τους ακμών να είναι τύπου L (γωνία), έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εμφάνισης θερμογεφυρών.

Νέα εικόνα (2)

 

Στεγανοποιητική Στρώση

Ως στεγανοποιητική στρώση, επιλέγεται η χρήση ασφαλτικών μεμβρανών (σε δύο στρώσεις). Οι βασικές κατηγορίες ασφαλτικών μεμβρανών είναι:

Ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες (SBS)

Παράγονται με την προσθήκη (με τη μέθοδο της διασποράς) συνθετικών θερμοπλαστικών πολυμερών στυρενίου-βουταδιενίου-στυρενίου στο ασφαλτικό μείγμα με τα οποία προσδίδονται ιδιότητες ελαστομερούς συμπεριφοράς στην άσφαλτο διυλιστηρίου.

Πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες (APP)

Παράγονται με την προσθήκη (με τη μέθοδο της διασποράς) συνθετικών θερμοπλαστικών πολυμερών ατακτικού πολυπροπυλενίου στο ασφαλτικό μείγμα με τα οποία προσδίδονται ιδιότητες πλαστομερούς συμπεριφοράς στην άσφαλτο διυλιστηρίου.

Νέα εικόνα (3)

Οι ασφαλτικές μεμβράνες τοποθετούνται με τη χρήση φλόγιστρου, ενώ οι πλευρικές επικαλύψεις είναι 10 cm και οι επικαλύψεις στην κατάληξη του ρολού 15 cm. Ως υλικό προεπάλειψης επιφανειών σκυροδέματος χρησιμοποιείται το ασφαλτικό βερνίκι Technonicol Primer. Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, σαθρά ή ξένα υλικά. Εφαρμόζεται με χορτάρινη βούρτσα, ρολό ή πιστόλι βαφής σε επάλληλες στρώσεις, σταυρωτά και αφού έχουν στεγνώσει καλά οι προηγούμενες.

– Κατανάλωση: 0,25-0,35 lt/m²/στρώση (ανάλογα με το πορώδες του υποστρώματος)

– Χρόνος στεγνώματος: max. 12 ώρες

 

1η Στρώση

Ως πρώτη στρώση επιλέγεται η χρήση της πλαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης Festa Plus, βάρους 3,0 kg/m² με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

(i) Οπλισμός: Πολυεστέρας

(ii) Αντοχή σε ψύχος: -5 °C

(iii) Εφελκυστική αντοχή: 650/500 Ν/5cm

 

– 2η Στρώση

 Ως πρώτη στρώση επιλέγεται η χρήση της ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης Elastech 3000, βάρους 5,0 kg/m² με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

(i) Οπλισμός: Πολυεστέρας

(ii) Αντοχή σε ψύχος: -20 °C

(iii) Εφελκυστική αντοχή: 500/350 Ν/5cm

Σε περίπτωση που η στεγανοποιητική στρώση αποτελεί την τελευταία στρώση επί της πλάκας οροφής, συνιστάται η ασφαλτική μεμβράνη να φέρει επικάλυψη λευκής ορυκτής ψηφίδας, έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί τις ιδιότητες θερμοανάκλασης των ψυχρών χρωμάτων.

 

– Λίστα Χρησιμοποιούμενων Υλικών

 

(i) Polyethylene Foil 0,2 mm: Φύλλο πολυαιθυλενίου 0,2 mm

 

(ii) Bituplast: Ελαστομερές, στεγανωτικό, ασφαλτικό γαλάκτωμα

BITUPLAST

(iii) Ecofelt PESSB15: Πολυεστερικό γεωύφασμα

ECOFELT PP-SB

(iv) Technonicol Primer: Ασφαλτικό βερνίκι

Technonicol Primer

(v) Festa Plus: Πλαστομερής, ασφαλτική μεμβράνη

Festa Plus

(vi) Elastech 3000: Ελαστομερής, ασφαλτική μεμβράνη

Elastech 3000