Τοποθέτηση Φράγματος Υδρατμών

Σε όλη την επιφάνεια της πλάκας οροφής θα διαστρωθεί φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους 0,20 mm, τύπου Polyethylene Foil της Masterplast ή αντίστοιχου, το οποίο θα παίξει το ρόλο του φράγματος υδρατμών, προκειμένου να αποτραπεί η συμπύκνωση των διαχεόμενων υδρατμών από τον εσωτερικό χώρο προς το εξωτερικό περιβάλλον μέσω των στρώσεων του δώματος.

Εφαρμογή Θερμομονωτικής Στρώσης με Πλάκες από Αφρό Πολυισοκυανουρίας

Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής της στεγανοποιητικής στρώσης, θα ακολουθήσει η τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών από αφρό πολυισοκυανουρίας (PIR foam) με αμφίπλευρη επικάλυψη φιλμ αλουμινίου, τύπου Technonicol F/F της Technonicol ή αντίστοιχων. To υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13165, θα έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λD=0,022 και θλιπτική αντοχή ≥150 kPa.

Εφαρμογή Στρώσης Κλίσεων

Η στρώση κλίσεων που ακολουθεί αποσκοπεί στην απομάκρυνση των νερών της βροχής. Αποτελείται από γαρμπιλοσκυρόδεμα, περλιτόδεμα, κισσηρόδεμα ή κυψελωτό σκυρόδεμα κατά την κρίση του κατασκευαστή. Το πάχος της στρώσης δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από 4 cm. Ανάμεσα στη στρώση κλίσης και τη θερμομονωτική στρώση, πραγματοποιείται διάστρωση φύλλου πολυαιθυλενίου, πάχους 0,20 mm, τύπου Polyethylene Foil της Masterplast ή αντίστοιχου.

Εφαρμογή Ασταριού

Η επιφάνεια εφαρμογής του ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) θα πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, υγρασία, σκουριά ή ξένα υλικά. Μετά την κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος, θα εφαρμοσθεί δύο συστατικών, τροποποιημένο, εποξειδικό αστάρι, τύπου Duroglass FF 4416 της MPM ή αντίστοιχου. Η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί με βούρτσα, ρολό ή πιστόλι ψεκασμού.

Εφαρμογή Υγρής, Ελαστικής Μεμβράνης με βάση την Υβριδική Πολυουρία

Στη συνέχεια θα εφαρμοσθεί υγρή, ελαστική μεμβράνη με βάση την υβριδική πολυουρία, τύπου Starflex ΗR-Ε της MPM ή αντίστοιχης. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-2 (Μέθοδοι 2.2, 5.1, 6.1 και 8.2) και η εφαρμογή του θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό θερμού ψεκασμού σε πάχος 2-4 mm. Το υλικό θα φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Πρόσφυση στο σκυρόδεμα: >3,0 MPa (ΕΝ 1542)
  • Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών: Κατηγορία Α.5 – Στατικές, Μέθοδος Α / Κατηγορία Β.4.1 – Δυναμικές, Μέθοδος Β (EN 1062-7)
  • Εφελκυστική αντοχή: >14,0 ΜPa (EN 12311-2)
  • Επιμήκυνση θραύσης: >600% (EN 12311-2)

Εφαρμογή Προστατευτικής Επίστρωσης με Βάση την Αλειφατική Πολυουρεθάνη

Για την προστασία της τελικής στεγανοποιητικής στρώσης έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), θα εφαρμοσθεί δύο συστατικών, αλειφατική, προστατευτική επίστρωση, τύπου Polistar E/P της MPM ή αντίστοιχης. Η εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί με βούρτσα, ρολό ή πιστόλι ψεκασμού.

 Μπορείτε να κατεβάσετε τη λύση εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε την Τεχνική – Κατασκευαστική Λεπτομέρεια εδώ