Παραγωγή και Διάστρωση Στεγανού Σκυροδέματος

 Η σκυροδέτηση των στοιχείων της κατασκευής θα πραγματοποιηθεί με την ενσωμάτωση στο μείγμα του σκυροδέματος του πρόσμικτου κρυσταλλικής δράσης Conplast Crystalline της Fosroc. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 934-2: Τ9 (water resisting admixtures) και θα έχει την ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών εύρους 0,4 mm.

Στεγανοποίηση Αρμών Εργασίας

 Η στεγανοποίηση των αρμών εργασίας της δεξαμενής θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του υδροδιογκούμενου προφίλ στεγανοποίησης αρμών Supercast SW20 της Fosroc. H διατομή του προφίλ θα είναι ορθογωνική, διαστάσεων 10×20 mm και θα φέρει τα ακόλουθα μηχανικά χαρακτηριστικά:

– Ανεμπόδιστη ογκομετρική διόγκωση: έως 200%

– Αντίσταση σε υδροστατική πίεση: 100 m

– Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -30 °C έως +70 °C

– Καθυστέρηση διόγκωσης 48 ωρών

– Χωρίς μπεντονιτικές προσμίξεις

Η τοποθέτηση του προφίλ θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της εκάστοτε διατομής με τη χρήση του υδροδιογκούμενου σφραγιστικού αρμών σε μορφή πάστας για εφαρμογή με πιστόλι Supercast SWX της Fosroc. H ελάχιστη απαιτούμενη επικάλυψή του θα είναι 80 mm.

Στεγανοποίηση Αρμών Διαστολής

 Η στεγανοποίηση των αρμών διαστολής της δεξαμενής θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση των ταινιών στεγανοποίησης αρμών διαστολής από υψηλής ποιότητας πολυβινυλοχλωρίδιο, πλάτους Χ cm, Hydrofoil της Fosroc. Οι ταινίες στεγανοποίησης θα φέρουν τα παρακάτω μηχανικά χαρακτηριστικά:

– Εφελκυστική αντοχή: >14 MPa

– Επιμήκυνση θραύσης: >300 %

– Ειδικά διαμορφωμένες οπές στο άκρο τους που θα διασφαλίζουν τη σωστή προσαρμογή τους επί των οπλισμών

Πλήρωση Αρμών Διαστολής

 Η πλήρωση των αρμών διαστολής της δεξαμενής θα πραγματοποιηθεί με τις συμπιέσιμες πλάκες υψηλών επιδόσεων με βάση το πολυαιθυλένιο, πάχους Χ cm, Hydrocell XL της Fosroc. Οι πλάκες θα φέρουν τα ακόλουθα μηχανικά χαρακτηριστικά:

– Ανάκτηση σχήματος: 98 % (ASTM D3575)

– Θλιπτική αντοχή: 0,15 MPa (ASTM D3575)

– Απορρόφηση νερού: <0,05 κ.ο. (ASTM D3575)

Σφράγιση Αρμών Διαστολής

 H σφράγιση των αρμών της δεξαμενής θα πραγματοποιηθεί με το ενός συστατικού σφραγιστικό αρμών, βασισμένο στην τεχνολογία της τροποποιημένης σιλικόνης (MS Polymers) Nitoseal MS600 της Fosroc. To υλικό σφράγισης θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), θα είναι κατάλληλο για μόνιμη ή περιοδική επαφή με πόσιμο νερό και δε θα περιέχει ισοκυανικά. Για την αύξηση της πρόσφυσης του σφραγιστικού με τις παρειές του αρμού, θα χρησιμοποιηθεί δύο συστατικών, εποξειδικής βάσης αστάρι, τύπου Fosroc Primer της Fosroc ή αντίστοιχου. Μετά την ολοκλήρωση του ασταρώματος και σε χρονικό διάστημα μεταξύ 30 λεπτών και 4 ωρών από την ολοκλήρωσή του θα πραγματοποιείται η σφράγιση του αρμού. Σε περίπτωση αναγκαιότητας χρήσης υποστρώματος για την εφαρμογή του υλικού σφράγισης, θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη διατομή του κορδονιού αφρώδους πολυαιθυλενίου με κλειστές κυψέλες Expandafoam της Fosroc.

Στεγανοποίηση με Σύστημα Τσιμεντοειδών Επιστρώσεων

Το υπόστρωμα εφαρμογής θα είναι απαλλαγμένο από λάδια, σκόνες, σαθρά υλικά, αποφλοιωμένο σκυρόδεμα, επιχρίσματα, χρώματα. Η προετοιμασία του θα πραγματοποιηθεί με μηχανικό εξοπλισμό υδροβολής υψηλής πίεσης (300-500 bar). Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, θα χρησιμοποιηθούν μηχανικά τριβεία. Οι τοπικές επισκευές (φουρκέτες, μουρέλα, φωλιές σκυροδέματος) θα πραγματοποιηθούν με το ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, θιξοτροπικό, τροποποιημένο με πολυμερή, επισκευαστικό κονίαμα υψηλών επιδόσεων Renderoc HSXtra της Fosroc. To υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4. Σε περίπτωση ύπαρξης διαρροών, αυτές θα σφραγιστούν με το κονίαμα υπερταχείας πήξης για ακαριαία προστεγανοποίηση Renderoc Plug  της Fosroc. To υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R1. Η ανάμιξη και εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει διαβροχή του υποστρώματος μέχρι κορεσμού. Στάσιμο νερό θα απομακρύνεται. Η εφαρμογή του κονιάματος στεγανοποίησης θα πραγματοποιηθεί σε νωπή επιφάνεια. Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή του δύο συστατικών, εύκαμπτου, τσιμεντοειδούς κονιάματος στεγανοποίησης με ικανότητα γεφύρωσης  ρωγμών Nitocote CM210 της Fosroc. To υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-2 (Μέθοδοι 1.3, 2.2, 5.1 και 8.2), θα είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος που έρχονται σε μόνιμη ή περιοδική επαφή με πόσιμο νερό και θα έχει την ικανότητα γεφύρωσης στατικών ρωγμών εύρους 0,9 mm. Η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί σε δύο στρώσεις με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό. Ανάμεσα στις δύο στρώσεις θα τοποθετηθεί το υαλόπλεγμα ενίσχυσης στεγανοποιητικών στρώσεων Vertex R51 της Saint Gobain Adfors. Ως ελάχιστος χρόνος ωρίμανσης του υλικού ορίζονται οι 7 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων, οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το υλικό θα πρέπει να προστατευθούν από έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, αέρα, παγετό με τη χρήση φύλλου πολυαιθυλενίου, υγρής λινάτσας ή αντίστοιχου μέσου προστασίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη λύση εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε την Τεχνική – Κατασκευαστική Λεπτομέρεια εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε την Τεχνική – Κατασκευαστική Λεπτομέρεια εδώ