Πλαστικά τεμάχια που μπαίνουν στις απορροές των δωμάτων για καλύτερη στεγανοποίηση τους.