Διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη διάχυσης υδρατμών.

Οπλισμός: Υαλοπίλημα

Επικάλυψη άνω επιφάνειας: Φιλμ πολυαιθυλενίου

Επικάλυψη κάτω επιφάνειας: Φιλμ πολυαιθυλενίου