Σχάρες για τα αποστραγγιστικά κανάλια NOR & TOP.

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1433

Κατάλληλα για εφαρμογή σε περίπτωση όπου αναμένεται διέλευση πεζών και οχημάτων.