Θερμομονωτικές πλάκες από λευκή διογκωμένη πολυστερίνη.

ΠΑΧΟΣ

2, 3, 5, 7, 8 & 10 cm

Αντοχή σε θλίψη: 80 KPa.

Συντελεστής θερμοαγωγιμότητας: λ= 0,036 W/mK