Πρόσμικτο στεγανοποίησης κρυσταλλικής δράσης

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 934-2 (Πίνακας 9)

Ευκολία εφαρμογής

Δυνατότητα εφαρμογής στη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος ή επί τόπου στο έργο

Αυξάνει την αντοχή του σκυροδέματος σε υψηλές υδροστατικές πιέσεις (θετικές και αρνητικές)

Αυξάνει την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος

Αυξάνει την αντοχή του σκυροδέματος σε χημική προσβολή

Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών 0,4 mm

Εφαρμογές: Σκυροδετήσεις δομικών στοιχείων που έρχονται σε μόνιμη ή περιοδική επαφή με νερό, πλάκες θεμελίωσης, τοιχεία υπογείων, εξώστες, πλάκες οροφής, δεξαμενές πόσιμου νερού, λυμάτων και υγρών αποβλήτων, πισίνες, σήραγγες, λιμενικά έργα, καταστρώματα γεφυρών, οχετοί, υδατόπυργοι, υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων