Ατσαλόκαρφα και ροδέλες για τη στερέωση αποστραγγιστικών μεμβρανών με ύψος κώνου 8 mm