Θιξοτροπικός προεπιταχυμένος πολυεστέρας.

Καταλύεται με 2% καταλύτη ΜΕΚ.

Διατίθενται πάνω από 10 είδη πολυεστέρα, καθώς και όλοι οι τύποι gelcoat και υαλοπιλημάτων.