Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος/μειωτής νερού υψηλής κλίμακας/επιβραδυντής πήξης με βάση τα ναφθαλενο-σουλφονικά πολυμερή

 

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 934-2 (Πίνακες 11.1 και 11.2)

Παραγωγή σκυροδέματος υψηλών αρχικών και τελικών αντοχών

Παραγωγή σκυροδέματος με μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο

Παραγωγή σκυροδέματος μειωμένης υδατοπερατότητας

Εφαρμογές: Σκυροδετήσεις τεχνικών έργων ευρείας κλίμακας, πλακών, υποστυλωμάτων, δοκών