Τελευταίας γενιάς υπερρευστοποιητής/μειωτής νερού υψηλής κλίμακας για παρατεταμένη διατήρηση εργασιμότητας με βάση τους πολυκαρβοξυλικούς αιθέρες (PCE)

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 934-2 (Πίνακες 3.1. και 3.2)

Διατήρηση εργασιμότητας έως 4 ώρες

Παραγωγή σκυροδέματος υψηλών αρχικών και τελικών αντοχών

Παραγωγή σκυροδέματος με μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο

Παραγωγή σκυροδέματος μειωμένης υδατοπερατότητας

 

Εφαρμογές: Τεχνικά έργα υψηλών απαιτήσεων, γέφυρες, σήραγγες, φράγματα, θεμελιώσεις ανεμογεννητριών, κτίρια μεγάλου ύψους/ανεμογεννήτριες, αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα (SCC), προκατασκευασμένο σκυρόδεμα