Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, υπερ-υψηλών αντοχών, χυτό κονίαμα για πακτώσεις ανεμογεννητριών

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-6

Εξαιρετικά υψηλή ρεολογία και παρατεταμένος χρόνος εργασιμότητας

Υψηλή αρχική και τελική θλιπτική αντοχή

1 ημέρα: >70 MPa

7 ημέρες: >90 MPa

28 ημέρες: >100 MPa

Υψηλή αρχική και τελική καμπτική αντοχή

1 ημέρα: >7,5 MPa

7 ημέρες: >13 MPa

28 ημέρες: >15 MPa

Δεν περιέχει χαλύβδινες ίνες (ελαχιστοποίηση κινδύνων οξείδωσης)

Εφαρμογές: Εγκεκριμένο κονίαμα πάκτωσης ανεμογεννητριών