Δύο συστατικών, τσιμεντοειδές κονίαμα επισκευής, προστασίας και εξομάλυνσης επιφανειών από σκυρόδεμα και τοιχοποιία

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-2

Κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό. Πιστοποίηση κατά WRAS (Water Regulations Advisory Scheme)

Σχηματισμός φράγματος προστασίας έναντι ενανθράκωσης σκυροδέματος:  2 mm εφαρμογής ισοδυναμούν με 21 mm σκυροδέματος με λόγο w/c=0,45

Σχηματισμός φράγματος προστασίας έναντι διείσδυσης χλωριόντων: 1 mm εφαρμογής ισοδυναμεί με 13 mm σκυροδέματος με λόγο w/c=0,45

Εφαρμογές: Αποκατάσταση-πλήρωση επιφανειακών κενών σκυροδέματος λόγω παγίδευσης φυσαλίδων αέρα, πρόσθετη προστασία οπλισμού σε δομικά στοιχεία με ελλιπή επικάλυψη, τελικό φινίρισμα επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος