Σιλικονούχος σοβάς συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Τελική, προστατευτική και διακοσμητική επίστρωση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 15824

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λD=0,83 W/mK

Χρόνος στεγνώματος: 24-48 ώρες