Προφίλ στερέωσης της άνω πλευράς των αποστραγγιστικών μεμβρανών από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE)

Αποτρέπουν την εισχώρηση εδαφικού υλικού δια μέσου του κενού μεταξύ αποστραγγιστικής μεμβράνης και στρώσης στεγανοποίησης

Διοχετεύουν το νερό στην εξωτερική πλευρά της αποστραγγιστικής μεμβράνης