Τοποθέτηση Φράγματος Υδρατμών

Σε όλη την επιφάνεια της πλάκας οροφής θα διαστρωθεί το φύλλο πολυαιθυλενίου Polyethylene Foil της Masterplast, πάχους 0,20 mm, , το οποίο θα παίξει το ρόλο του φράγματος υδρατμών, προκειμένου να αποτραπεί η συμπύκνωση των διαχεόμενων υδρατμών από τον εσωτερικό χώρο προς το εξωτερικό περιβάλλον μέσω των στρώσεων του δώματος.

Εφαρμογή Θερμομονωτικής Στρώσης με Πλάκες Εξηλασμένης Πολυστερίνης

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών από εξηλασμένη πολυστερίνη, Technonicol Carbon Prof 300 της Technonicol. To υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13164, θα έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λD=0,034 και θλιπτική αντοχή ≥300 kPa.

Εφαρμογή Στρώσης Κλίσεων

Η στρώση κλίσεων που ακολουθεί αποσκοπεί στην απομάκρυνση των νερών της βροχής. Αποτελείται από γαρμπιλοσκυρόδεμα, περλιτόδεμα, κισσηρόδεμα ή κυψελωτό σκυρόδεμα κατά την κρίση του κατασκευαστή. Το πάχος της στρώσης δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από 4 cm. Ανάμεσα στη στρώση κλίσης και τη θερμομονωτική στρώση, πραγματοποιείται διάστρωση του φύλλου πολυαιθυλενίου Polyethylene Foil της Masterplast, πάχους 0,20 mm.

Εφαρμογή Ασταριού

Η επιφάνεια εφαρμογής του ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) θα πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, υγρασία, σκουριά ή ξένα υλικά. Μετά την κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος, θα εφαρμοσθεί το δύο συστατικών, τροποποιημένο, εποξειδικό αστάρι, Duroglass FF 4416 της MPM. Η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί με βούρτσα, ρολό ή πιστόλι ψεκασμού.

Εφαρμογή Υγρής, Ελαστικής Μεμβράνης Πολυουρεθανικής Βάσης

Στη συνέχεια θα εφαρμοσθεί η ενός συστατικού, υγρή, ελαστική, πολυουρεθανική μεμβράνη στεγανοποίησης Starflex Mono της MPM. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-2 (Μέθοδοι 1.3, 2.2 και 8.2) και η εφαρμογή του θα πραγματοποιηθεί με βούρτσα, ρολό ή πιστόλι ψεκασμού σε δύο στρώσεις. Το υλικό θα φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Πρόσφυση στο σκυρόδεμα: >4,0 MPa (ΕΝ 1542)
  • Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών: Κατηγορία Α.5 – Στατικές, Μέθοδος Α / Κατηγορία Β.4.2 – Δυναμικές Μέθοδος Β (ΕΝ 1062-7)
  • Εφελκυστική αντοχή: >4,0 ΜPa (EN 12311-2)
  • Επιμήκυνση θραύσης: >450% (EN 12311-2)

Εφαρμογή Προστατευτικής Επίστρωσης με Βάση την Αλειφατική Πολυουρεθάνη

Για την προστασία της τελικής στεγανοποιητικής στρώσης έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), θα εφαρμοσθεί  η δύο συστατικών, αλειφατική, προστατευτική επίστρωση, Polistar E/P της MPM. Η εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί με βούρτσα, ρολό ή πιστόλι ψεκασμού.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη λύση εδώ