Δύο συστατικών υλικό χημικών αγκυρώσεων βινυλεστερικής βάσης

Ταχεία ωρίμανση

Δυνατότητα εφαρμογής σε νωπό σκυρόδεμα και σε εφαρμογές όπου η αγκύρωση αναμένεται να είναι μονίμως εμβαπτισμένη σε νερό (λιμενικά έργα, σήραγγες)

Υψηλή αντίσταση σε χημική προσβολή

Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Μπορεί να εφαρμοσθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως -10 °C)

Μπορεί να εφαρμοσθεί σε οριζόντιες, κάθετες επιφάνειες και οροφές

Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -40 °C έως +80 °C

Δεν ασκεί τάσεις διόγκωσης στο υπόστρωμα

Υψηλή θλιπτική αντοχή: 45 MPa (EN ISO 604/ASTM 695)

Υψηλή καμπτική αντοχή: 15,4 MPa (EN ISO 178/ASTM 790)

Εφαρμογές: Αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού και χαλύβδινων στοιχείων σε επιφάνειες σκυροδέματος και τοιχοποιίας όπου αναμένεται μεσαία έως υψηλή καταπόνηση