Δύο συστατικών υλικό χημικών αγκυρώσεων εποξειδικής βάσης

 Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-6

Ταχεία ωρίμανση

Δυνατότητα εφαρμογής σε νωπό σκυρόδεμα και σε εφαρμογές όπου η αγκύρωση αναμένεται να είναι μονίμως εμβαπτισμένη σε νερό (λιμενικά έργα, σήραγγες)

Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Δεν ασκεί τάσεις διόγκωσης στο υπόστρωμα

Υψηλή θλιπτική αντοχή: ≥94,0 ΜPa (EN 196-1) / ≥93,5 MPa (EN 12190)

Υψηλή καμπτική αντοχή: ≥43,1 MPa (EN 12190)

Εφαρμογές: Αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού και χαλύβδινων στοιχείων σε επιφάνειες σκυροδέματος όπου αναμένεται υψηλή καταπόνηση