Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Paveroc

Θιξοτροπικό, μη συρρικνούμενο, επισκευαστικό κονίαμα για δάπεδα κυκλοφορίας.

 

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4

Εξαιρετική αντίσταση σε απότριψη

Πάχος εφαρμογής: 12-100 mm

Επιφάνεια εφαρμογής (max): 18,0 m²

Δοσολογία: 1,9-2,2 lt νερού/σάκο 25 kg

Κατανάλωση: 25 kg /0,9 m²/12 mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25 kg

Τεχνικό Φυλλάδιο Paveroc

MSDS Paveroc