Δύο συστατικών, ταχείας ωρίμανσης, εποξειδικό αστάρι

 Συμμόρφωση κατά ΕΝ 13813

Πολύ υψηλές μηχανικές ιδιότητες

Υψηλή πρόσφυση με το υπόστρωμα υποδοχής

Υψηλή αντοχή σε χημική προσβολή

Ταχεία ωρίμανση

Δυνατότητα εφαρμογής σε ελαφρώς νωπά υποστρώματα σκυροδέματος

Εφαρμογές: Αστάρι συστημάτων δαπέδων με Duroglass P5/5