Σχεδιασμός

Ο σωστός σχεδιασμός είναι απαραίτητος. Πριν την έναρξη εργασιών πρέπει να υπολογιστεί η απαιτούμενη ποσότητα υλικού σε συνδυασμό με την απαίτηση για νερό.

Προετοιμασία και τοποθέτηση

Η επιφάνεια της πλάκας σκυροδέματος στην οποία θα εφαρμοσθεί η αγκύρωση της πλάκας έδρασης, πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, ξένα υλικά, λάδια και γράσα, ενώ σε περίπτωση φθορών, πρέπει να πραγματοποιηθούν επισκευές πριν την έναρξη των εργασιών. Στοιχεία διάβρωσης πρέπει να αφαιρούνται από την πλάκα έδρασης. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη δυνατότητα της προσαρμογής της πλάκας έδρασης στη σωστή θέση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη χύτευση.

Στερέωση

Οι κοχλίες και οι οπές τους πρέπει να είναι καθαροί/ές και στεγνοί/ές. Απευθείας μετά την έγχυση της κατάλληλης εποξειδικής, βινυλεστερικής ή πολυεστερικής ρητίνης στις οπές, ακολουθεί η τοποθέτηση των κοχλιών με περιστροφική κίνηση ως το κατάλληλο βάθος σύμφωνα με τη μελέτη (μικρή ποσότητα ρητίνης προεξέχει από την πλάκα σκυροδέματος). Ιδιαίτερη σημασία έχει η διασφάλιση της σωστής τοποθέτησης (οι κοχλίες είναι τοποθετημένοι σε ευθεία και στο κέντρο της οπής).

Ξυλότυπος

Ο ξυλότυπος πρέπει να είναι σταθερός και στεγανός, έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν διαρροή κονιάματος. Πρέπει να υποστηρίζεται επαρκώς, έτσι ώστε να ανθίσταται των πιέσεων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της χύτευσης. Το κατάλληλο υδροστατικό ύψος θα επιλέγεται ανάλογα με την επιφάνεια χύτευσης και την επιλεχθείσα ρεολογία του υλικού. Το ανοιχτό πλάτος από την πλευρά χύτευσης ανάμεσα στην πλάκα έδρασης και τον ξυλότυπο θα είναι ~15 cm, ενώ στις υπόλοιπες πλευρές ~5-10cm και ανάλογα με το πάχος της χύτευσης (βλ. σχέδιο).

Κορεσμός με νερό

Πραγματοποιείται πλήρωση του ξυλότυπου με νερό, το οποίο παραμένει στο εσωτερικό του για 2 ώρες κατ’ ελάχιστον. Πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν διαρροές και ο ξυλότυπος σφραγίζεται τοπικά σε περίπτωση ύπαρξής τους. Μετά από αυτή τη διαδικασία, το νερό απομακρύνεται και ακολουθεί η χύτευση.

Ανάμιξη

Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες, ακολουθεί η ανάμιξη του Conbextra HF. To περιεχόμενο ενός σάκου αναμιγνύεται με καθαρό νερό με τη χρήση αργόστροφου μηχανικού αναδευτήρα. Το υλικό δεν πρέπει να βρεθεί σε κατάσταση ακινησίας πριν τη χύτευση για περισσότερο από 15 λεπτά. Η διαδικασία της ανάμειξης πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια συνεχή χύτευση, χωρίς χρονικά κενά.

Χύτευση

Η χύτευση πραγματοποιείται με τρόπο τέτοιο έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα χρονικά κενά κατά τη διάρκειά της. Πραγματοποιείται μόνο από μια πλευρά για να αποφεύγεται η παγίδευση αέρα. Μπορεί να εφαρμοσθεί είτε με τη μέθοδο της βαρυτικής πλήρωσης δίνοντας το κατάλληλο υδροστατικό ύψος είτε με χρήση αντλίας.

Ωρίμανση

Αμέσως μετά τη χύτευση, οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το υλικό και εκτίθενται σε ατμοσφαιρικές συνθήκες θα πρέπει να προστατευθούν από έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, αέρα, παγετό με τη χρήση φύλλου πολυαιθυλενίου, υγρής λινάτσας ή αντίστοιχου μέσου προστασίας. Εναλλακτικά συστήνεται η χρήση της υγρής, αντιεξατμιστικής μεμβράνης υδατικής βάσης Concure WB σε όλη την επιφάνεια επισκευής.

Παρατηρήσεις

  • Η παραπάνω λύση εφαρμογής προτείνεται για πάχος εφαρμογής 10-100 mm. Σε περίπτωση μεγαλύτερου πάχους εφαρμογής, προτείνεται η εφαρμογή του τσιμεντοειδούς κονιάματος Conbextra TS (75-500 mm)
  • Η παραπάνω λύση εφαρμογής προτείνεται για πακτώσεις όπου αναμένονται στατικές φορτίσεις. Σε περίπτωση όπου απαιτείται αντοχή του υλικού πάκτωσης σε δυναμικές φορτίσεις και/ή αναμένεται χημική προσβολή, προτείνεται η εφαρμογή του εποξειδικού κονιάματος Conbextra EPR.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη λύση εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε την Τεχνική – Κατασκευαστική Λεπτομέρεια εδώ