Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα – Ορισμοί

Ως εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (shotcrete, gunite ή sprayed concrete) ορίζεται το σκυρόδεμα που διαστρώνεται πάνω σε μια επιφάνεια με εκτόξευσή του από ακροφύσιο, ώστε να σχηματίζει στρώση σκυροδέματος με συνάφεια πάνω στην εν λόγω επιφάνεια. Είναι μια μέθοδος αποκατάστασης, η οποία βρίσκει εφαρμογή σε έργα όπου η επιφάνεια εφαρμογής είναι συνήθως μεγάλη (γέφυρες, σήραγγες, διαφραγματικοί τοίχοι, πασσαλότοιχοι, φράγματα κλπ.) ή όπου η επέμβαση με συμβατικές τεχνικές όπως είναι η χρήση θιξοτροπικών και/ή χυτών επισκευαστικών κονιαμάτων δεν είναι δυνατή.

 

Προετοιμασία Υποστρώματος

 H επιφάνεια του σκυροδέματος πάνω στην οποία θα γίνει εκτόξευση πρέπει να είναι εντελώς καθαρή. Οι διαδικασίες προετοιμασίας θα εξασφαλίσουν ένα στερεό υπόβαθρο, το οποίο θα έχει την ικανότητα να αναπτύξει επαρκή πρόσφυση και σύνδεση με το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Η προετοιμασία της επιφάνειας υποδοχής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος πραγματοποιείται με υδροβολή, αμμοβολή ή χρήση αερόσφυρας. Πριν την εφαρμογή του, η επιφάνεια καθαρίζεται με καθαρό, πεπιεσμένο αέρα και ακολούθως το υφιστάμενο σκυρόδεμα υγραίνεται μέχρι κορεσμού με νερό υπό χαμηλή πίεση, χωρίς επικαθήσεις νερού στην επιφάνεια.

 

Εκτόξευση Σκυροδέματος (Ξηρή Μέθοδος Εφαρμογής)

 Ως ξηρή μέθοδος εφαρμογής νοείται η μέθοδος εκτόξευσης ξηρού αναμίγματος, όπου η απαιτούμενη ποσότητα νερού εισάγεται στο ακροφύσιο από τον χειριστή. Ο έλεγχος της ποσότητας νερού πραγματοποιείται από το χειριστή. Μικρότερη ποσότητα νερού από την απαιτούμενη οδηγεί σε αύξηση της αναπήδησης (rebound) ενώ μεγαλύτερη ποσότητα από την απαιτούμενη οδηγεί σε εκροή του υλικού. Ως αναπήδηση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος χαρακτηρίζεται το φαινόμενο κατά το οποίο μέρος του εκτοξευόμενου υλικού αναπηδά – ανακλάται επί της επιφάνειας εφαρμογής και δεν ενσωματώνεται τελικά στη σχηματιζόμενη στρώση σκυροδέματος επί της εν λόγω επιφάνειας. Η ταχύτητα με την οποία το υλικό εξέρχεται από το ακροφύσιο και η απόστασή του από την επιφάνεια εκτόξευσης θα πρέπει να είναι οι βέλτιστες, ώστε η συμπύκνωση της εκτοξευόμενης στρώσης και η πρόσφυση στην επιφάνεια του υπόβαθρου να μεγιστοποιούνται και η αναπήδηση να ελαχιστοποιείται. Η κατεύθυνση εκτόξευσης πρέπει να είναι κάθετη προς την επιφάνεια εφαρμογής και κάθε στρώση να δομείται από τα κατώτερα τμήματα προς τα ανώτερα.

Νέα εικόνα (2)

H Fosroc έχει αναπτύξει τα κονιάματα Renderoc DS και Renderoc DSR, τα οποία είναι υψηλής επίδοσης εκτοξευόμενα κονιάματα και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Renderoc DS

Θλιπτική αντοχή (ΕN 12190:1999)

 

 

 

Χρόνος πήξης (BS 4551 Pt 14:1980)

 

 

Πάχος εφαρμογής

1 ημέρα: 20 MPa

7 ημέρες: 45 MPa

28 ημέρες: 60 MPa

 

Αρχική πήξη: 3,5 ώρες (στους 20°C)

Τελική πήξη: 5 ώρες (στους 20 °C)

 

Ελάχιστο: 10 mm

Μέγιστο (οροφές): 90 mm

Μέγιστο (κάθετες επιφάνειες): 150 mm

Renderoc DSR

Θλιπτική αντοχή (ΕN 12190:1999)

 

 

Χρόνος πήξης (BS 4551 Pt 14:1980)

 

Πάχος εφαρμογής

1 ημέρα: 15-20 MPa

28 ημέρες: 60 MPa

 

Αρχική πήξη: <10 λεπτά (στους 20°C)

 

Ελάχιστο: 10 mm

Μέγιστο (οροφές): 140 mm

Μέγιστο (κάθετες επιφάνειες): 200 mm

 

– Λίστα Χρησιμοποιούμενων Υλικών

 

(i) Renderoc DS: Υψηλής επίδοσης, ινοπλισμένο, τροποποιημένο με πολυμερή, εκτοξευόμενο κονίαμα

Renderoc DS

 

(ii) Renderoc DSR: Υψηλής επίδοσης, ινοπλισμένο, υπερταχείας πήξης, εκτοξευόμενο κονίαμα

Renderoc DS