Εφαρμογή Αναστολέα Διάβρωσης και Ενισχυτικού Πρόσφυσης

To υπόστρωμα του δομικού στοιχείου που θα δεχθεί τα υλικά επισκευής θα πρέπει να είναι δομικά σταθερό, καθαρό, απαλλαγμένο από χαλαρά σωματίδια, σκόνες, υπολείμματα οξείδωσης οπλισμού. Οι ράβδοι οπλισμού θα καθαριστούν (έως την εμφάνιση υγιούς οπλισμού) με υδροβολή/αμμοβολή και σε περιπτώσεις τοπικών επεμβάσεων με χρήση συρματόβουρτσας. Οι ακμές της επιφάνειας επισκευής θα κοπούν κάθετα (90°) σε ελάχιστο βάθος 10 mm. Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί το επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα για την αντιδιαβρωτική προστασία του αποκαλυμμένου οπλισμού Betonfix Kimifer της Kimia. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-7. Η εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί περιμετρικά σε όλη την επιφάνεια του αποκαλυμμένου οπλισμού. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής και σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα πραγματοποιηθεί επάλειψη της συνολικής επιφάνειας επισκευής με τη δύο συστατικών, εποξειδική ρητίνη επισκευής, ενίσχυσης πρόσφυσης και  αποκατάστασης ρωγμών σκυροδέματος Sinpast J/A της Sintecno, που θα παίξει το ρόλο του ενισχυτικού πρόσφυσης μεταξύ υποστρώματος και επισκευαστικού κονιάματος.

Εφαρμογή Θιξοτροπικού Επισκευαστικού Κονιάματος

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης εργασίας, θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή του ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς, θιξοτροπικού κονιάματος επισκευής για δάπεδα κυκλοφορίας Paveroc της Fosroc. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4. H ανάμιξη και εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ωρίμανση

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του επισκευαστικού κονιάματος, οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το επισκευαστικό κονίαμα, θα πρέπει να προστατευθούν από έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, αέρα, παγετό με τη χρήση φύλλου πολυαιθυλενίου, υγρής λινάτσας ή αντίστοιχου μέσου προστασίας. Εναλλακτικά μπορεί να εφαρμοσθεί η υγρή, αντιεξατμιστική μεμβράνη υδατικής βάσης Concure WB της Fosroc.

Παρατηρήσεις

  • Η παραπάνω μέθοδος επισκευής προτείνεται για πάχος επισκευαστικού κονιάματος: 12-100 (mm).
  • Σε περίπτωση που απαιτείται μεγαλύτερο πάχος εφαρμογής επισκευαστικού κονιάματος και/ή υπερταχεία πήξη του υλικού, τότε η λύση εφαρμογής επαναδιατυπώνεται ως εξής:

 Εφαρμογή Αναστολέα Διάβρωσης

To υπόστρωμα του δομικού στοιχείου που θα δεχθεί τα υλικά επισκευής θα πρέπει να είναι δομικά σταθερό, καθαρό, απαλλαγμένο από χαλαρά σωματίδια, σκόνες, υπολείμματα οξείδωσης οπλισμού. Οι ράβδοι οπλισμού θα καθαριστούν (έως την εμφάνιση υγιούς οπλισμού) με υδροβολή/αμμοβολή και σε περιπτώσεις τοπικών επεμβάσεων με χρήση συρματόβουρτσας. Οι ακμές της επιφάνειας επισκευής θα κοπούν κάθετα (90°) σε ελάχιστο βάθος 10 mm. Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί το επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα για την αντιδιαβρωτική προστασία του αποκαλυμμένου οπλισμού Betonfix Kimifer της Kimia. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-7. Η εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί περιμετρικά σε όλη την επιφάνεια του αποκαλυμμένου οπλισμού. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής και σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα πραγματοποιηθεί επάλειψη της συνολικής επιφάνειας επισκευής με το ίδιο υλικό, που θα παίξει το ρόλο του ενισχυτικού πρόσφυσης μεταξύ υποστρώματος και επισκευαστικού κονιάματος.

Εφαρμογή Χυτού, Επισκευαστικού Κονιάματος

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης εργασίας, θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή του ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς, χυτού, υπερταχείας πήξης, κονιάματος επισκευής για δάπεδα κυκλοφορίας Patchroc 250 της Fosroc. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4. Το υλικό θα είναι ικανό για παραλαβή κυκλοφοριακού φόρτου πεζών και οχημάτων σε 2 ώρες (στους 20 °C). H ανάμιξη και εφαρμογή του υλικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ωρίμανση

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του επισκευαστικού κονιάματος, οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το επισκευαστικό κονίαμα, θα πρέπει να προστατευθούν από έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, αέρα, παγετό με τη χρήση φύλλου πολυαιθυλενίου, υγρής λινάτσας ή αντίστοιχου μέσου προστασίας. Εναλλακτικά μπορεί να εφαρμοσθεί η υγρή, αντιεξατμιστική μεμβράνη υδατικής βάσης Concure WB της Fosroc.

Παρατηρήσεις

  • Η παραπάνω μέθοδος επισκευής προτείνεται για πάχος επισκευαστικού κονιάματος: 25-250 (mm).

Μπορείτε να κατεβάσετε τη λύση εδώ