• Διάβρωση Οπλισμού

Η διάβρωση του οπλισμού στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα οφείλεται κατά βάση στην ενανθράκωση του σκυροδέματος και στη διείσδυση χλωριόντων. Η προστασία του χαλύβδινου οπλισμού διασφαλίζεται από το υψηλό αλκαλικό pH του σκυροδέματος (~12,5). Η διείσδυση ουσιών, όπως το CO2 και τα χλωριόντα καταστρέφουν σταδιακά την προστατευτική αυτή στρώση που περιβάλλει τις ράβδους οπλισμού, με αποτέλεσμα την έναρξη της διάβρωσής τους. Η παρουσία οξυγόνου και υγρασίας είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτάχυνση του ρυθμού διάβρωσης.

Διάβρωση οπλισμού

  • Προετοιμασία Υποστρώματος

To υπόστρωμα πρέπει να είναι δομικά σταθερό, καθαρό, απαλλαγμένο από χαλαρά σωματίδια, λάδια, σκόνες, υπολείμματα οξείδωσης οπλισμού. Οι ράβδοι οπλισμού καθαρίζονται (έως την εμφάνιση υγιούς οπλισμού), με υδροβολή/αμμοβολή και σε περιπτώσεις τοπικών επεμβάσεων με χρήση συρματόβουρτσας. Οι ακμές της επιφάνειας επισκευής κόβονται κάθετα (90 °C) σε ελάχιστο βάθος 10 mm. Σε περίπτωση υπολειπόμενης σκουριάς, χρησιμοποιούμε το μετατροπέα σκουριάς K110-Passifer, του οποίου η εφαρμογή πραγματοποιείται με πινέλο στην επιφάνεια των ράβδων οπλισμού που εντοπίζεται το πρόβλημα. Ο χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης υπολογίζεται ίσος με 4 ώρες στους 20 °C.

  • Εφαρμογή Αναστολέα Διάβρωσης / Ενισχυτικού Πρόσφυσης

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω εργασίας πραγματοποιείται επάλειψη των ράβδων οπλισμού με το επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα για την αντιδιαβρωτική προστασία αποκαλυμμένου οπλισμού Betonfix Kimifer. To περιεχόμενο ενός δοχείου αναμιγνύεται με καθαρό νερό με τη χρήση αργόστροφου μηχανικού αναδευτήρα μέχρι την παραγωγή ενός ομοιογενούς, κρεμώδους υφής κονιάματος χωρίς συσσωματώματα. Στη συνέχεια πραγματοποιείται εφαρμογή της πρώτης στρώσης με επάλειψη των εκτεθειμένων ράβδων οπλισμού με τη χρήση πινέλου. Ο χρόνος αναμονής ανάμεσα στις δύο στρώσεις υπολογίζεται ίσος περίπου με 30 λεπτά στους 20 °C, ενώ πραγματοποιείται επάλειψη του κονιάματος με βούρτσα και στην επιφάνεια του σκυροδέματος που θα δεχθεί την επισκευή, ως γέφυρα πρόσφυσης. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Betonfix Kimifer SP (χρόνος αναμονής: 60 λεπτά στους 20°C).

Εφαρμογή Αναστολέα Διάβρωσης - Ενισχυτικού Πρόσφυσης

– Δοσολογία: 1,25  lt νερού/δοχείο 5 kg

– Κατανάλωση: 140 gr/m/ ράβδο οπλισμού Φ14

& 400 gr/m² ως ενισχυτικό πρόσφυσης

  • Εφαρμογή Επισκευαστικού Κονιάματος

Αμέσως μετά την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του αναστολέα διάβρωσης, πραγματοποιείται η εφαρμογή του θιξοτροπικού, υψηλής επίδοσης, μη συρρικνούμενου, τροποποιημένου με πολυμερή, επισκευαστικού κονιάματος Renderoc HSXtra. To περιεχόμενο ενός σάκου αναμιγνύεται με καθαρό νερό με τη χρήση αργόστροφου μηχανικού αναδευτήρα μέχρι την παραγωγή ενός ομοιογενούς, κρεμώδους υφής κονιάματος χωρίς συσσωματώματα. Η εφαρμογή του γίνεται με το χέρι, με μυστρί ή τη χρήση μηχανικού εξοπλισμού. Το πάχος εφαρμογής σε μία στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια δίνεται παρακάτω:

– Κάθετες επιφάνειες: 10-75 mm

– Οριζόντιες επιφάνειες: 10-100 mm

– Οροφές: 10-50 mm

Εφαρμογή Επισκευαστικού Κονιάματος

Σε περίπτωση που για την επισκευή/αποκατάσταση του δομικού στοιχείου επιλεχθεί η χρήση καλουπιού, χρησιμοποιείται το χυτό, υψηλής ρεολογίας, μη συρρικνούμενο,  επισκευαστικό κονίαμα Conbextra HF με πάχος εφαρμογής 10-100 mm.

– Δοσολογία Renderoc HSXtra: 4,50 lt νερού/σάκο 25 kg

– Απόδοση Renderoc HSXtra: 13,40 lt κονιάματος/σάκο 25 kg

– Δοσολογία Conbextra HF: 4,5-4,8 lt νερού/σάκο 25 kg

– Απόδοση Conbextra HF: 13,25 – 13,50  lt κονιάματος/σάκο 25 kg

– Λίστα Χρησιμοποιούμενων Υλικών

(i) K110-Passifer: Μετατροπέας σκουριάς

(ii) Betonfix Kimifer: Επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα για την αντιδιαβρωτική προστασία αποκαλυμμένου οπλισμού

(iii) Betonfix Kimifer SP: Επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα για την αντιδιαβρωτική προστασία αποκαλυμμένου οπλισμού

(iv) Renderoc HSXtra: Θιξοτροπικό, υψηλής επίδοσης, μη συρρικνούμενο, τροποποιημένο με πολυμερή επισκευαστικό κονίαμα

(v) Conbextra HF: Χυτό, υψηλής ρεολογίας, μη συρρικνούμενο,  επισκευαστικό κονίαμα