Υγρό, πρόσμικτο, στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος και κονιαμάτων με βάση τα λιγνο-σουλφονικά πολυμερή

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 934-2 (Πίνακας 9)

Ευκολία εφαρμογής

Βελτιώνει την εργασιμότητα του μείγματος

Εφαρμογές: Σκυροδετήσεις δομικών στοιχείων που έρχονται σε μόνιμη ή περιοδική επαφή με νερό, πλάκες θεμελίωσης, τοιχεία υπογείων, εξώστες, πλάκες οροφής