Ενισχυμένο, πορτοκαλί πλέγμα προστασίας και περίφραξης για εργοτάξια, οδικά έργα, κλπ.