Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, θιξοτροπικό κονίαμα επισκευής για δάπεδα κυκλοφορίας

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4

Ταχεία και υψηλή ανάπτυξη θλιπτικής αντοχής

1 ημέρα: 20 MPa

7 ημέρες: 45 MPa

28 ημέρες: 65 MPa

Ικανότητα παραλαβής κυκλοφοριακού φόρτου πεζών: 12 ώρες (20 °C)

Ικανότητα παραλαβής κυκλοφοριακού φόρτου οχημάτων: 24 ώρες (20 °C)

Υψηλή αντοχή έναντι απότριψης

Η εξαιρετικά χαμηλή διαπερατότητα του σκληρυμένου κονιάματος αυξάνει την ανθεκτικότητα της κατασκευής

Εφαρμογές: Αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, χώροι στάθμευσης, βιομηχανικά δάπεδα