Πολυλειτουργικός αναστολέας διάβρωσης μη αποκαλυμμένου οπλισμού σε υφιστάμενες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα

Εφαρμογή με τη μέθοδο του εμποτισμού

Παρέχει ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμού

Διάχυση των μορίων του υλικού διά μέσου του πορώδους του σκυροδέματος

Επέκταση του χρόνου ζωής της κατασκευής

Εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό