Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος/μειωτής νερού υψηλής κλίμακας με βάση τους πολυκαρβοξυλικούς αιθέρες (PCE)

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 934-2 (Πίνακες 3.1. και 3.2)

Παραγωγή σκυροδέματος υψηλών αρχικών και τελικών αντοχών

Παραγωγή σκυροδέματος με μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο

Παραγωγή σκυροδέματος μειωμένης υδατοπερατότητας

Εφαρμογές: Σκυροδετήσεις τεχνικών έργων ευρείας κλίμακας, πλακών, υποστυλωμάτων, δοκών