Χυτό, εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων, υψηλής ρεολογίας, μη συρρικνούμενο,  τσιμεντοειδές κονίαμα ειδικά σχεδιασμένο για θεμελιώσεις ανεμογεννητριών Gamesa.

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-6

Ανάπτυξη Θλιπτικής Αντοχής (EN 12190)

1 ημέρα: > 65 MPa

7 ημέρες: > 85 MPa

28 ημέρες: > 105 MPa

90 ημέρες: > 110 MPa