1) Σχεδιασμός
Ο σωστός σχεδιασμός είναι απαραίτητος: υπολογισμός της απαιτούμενης ποσότητας σε συνδυασμό με την απαίτηση σε νερό. Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του κατάλληλου εξοπλισμού σε συνάρτηση με τον απαιτούμενο χρόνο για μια συνεχή ενεμάτωση.

Οδηγίες εφαρμογής

2) Προετοιμασία και τοποθέτηση
Η επιφάνεια της πλάκας σκυροδέματος στην οποία θα εφαρμοσθεί η αγκύρωση της πλάκας έδρασης, πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, ξένα υλικά, λάδια και γράσα, ενώ σε περίπτωση φθορών, πρέπει να πραγματοποιηθούν επισκευές πριν την έναρξη εργασιών. Στοιχεία διάβρωσης πρέπει να αφαιρούνται από την πλάκα έδρασης. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη δυνατότητα της προσαρμογής της πλάκας έδρασης στη σωστή θέση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη σκυροδέτηση.

Οδηγίες εφαρμογής (2)

3) Στερέωση
Οι κοχλίες και οι οπές τους πρέπει να είναι καθαροί/ές και στεγνοί/ές. Απευθείας μετά την έγχυση της κατάλληλης εποξειδικής/πολυεστερικής ρητίνης στις οπές, ακολουθεί η τοποθέτηση των κοχλιών με μια περιστροφική κίνηση ως το κατάλληλο βάθος σύμφωνα με τη μελέτη (μικρή ποσότητα ρητίνης προεξέχει από την πλάκα σκυροδέματος). Ιδιαίτερη σημασία έχει η διασφάλιση της σωστής τοποθέτησης (οι κοχλίες είναι τοποθετημένοι σε ευθεία και στο κέντρο της οπής).

Οδηγίες εφαρμογής (3)

4) Ξυλότυπος
Το πλάτος των ανοιγμάτων του ξυλότυπου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150 mm στο άκρο ενεμάτωσης (κάτω στη φωτογραφία) και τα 50 mm στο ελεύθερο άκρο (αριστερά στη φωτογραφία). Ο ξυλότυπος πρέπει να είναι υδατοστεγανός και να υποστηρίζεται επαρκώς έτσι ώστε να ανθίσταται των πιέσεων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της ενεμάτωσης.

Οδηγίες εφαρμογής

5) Κορεσμός με νερό
Πραγματοποιείται πλήρωση του ξυλότυπου με νερό το οποίο παραμένει στο εσωτερικό του για 2 ώρες κατ’ελάχιστον. Πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν διαρροές και ο ξυλότυπος σφραγίζεται τοπικά σε περίπτωση ύπαρξής τους. Μετά από αυτή τη διαδικασία, το νερό απομακρύνεται και ακολουθεί η ενεμάτωση. Το βήμα αυτό παρακάμπτεται σε περίπτωση εφαρμογής εποξειδικών κονιαμάτων.

Οδηγίες εφαρμογής (2)

6) Ανάμιξη
Η ανάμιξη πραγματοποιείται με μηχανικό αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές (περίπου 500 rpm). H προσθήκη της σκόνης γίνεται αργά σε προ-υπολογισμένη ποσότητα νερού, εξασφαλίζοντας το λόγο νερό/τσιμέντο. Συνιστάται το υλικό να μη βρεθεί σε κατάσταση ακινησίας πριν την έγχυση για περισσότερο από 15 λεπτά. Η διαδικασία της ανάμιξης πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια συνεχή ενεμάτωση χωρίς κενά.

Οδηγίες εφαρμογής (4)

7) Ενεμάτωση
Η ενεμάτωση πραγματοποιείται με τρόπο έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα χρονικά κενά κατά τη διάρκειά της. Πραγματοποιείται έλεγχος της συνεχούς ροής κάτω από την πλάκα έδρασης και σφραγίζονται οι οπές εκτόνωσης πίεσης με τη ροή της εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο σημείο της ενεμάτωσης αποκλειστικά από το
ένα άκρο του ξυλότυπου έτσι ώστε να αποφευχθεί η παγίδευση αέρα. Για μεγαλύτερες εφαρμογές συνιστάται η ρήση αντλίας σκυροδέτησης.

Οδηγίες εφαρμογής (3)

8) Τελείωμα
Τα άκρα της ενεμάτωσης δεν πρέπει να προεξέχουν από την κάτω επιφάνεια της πλάκας έδρασης, ειδικά στις περιπτώσεις που αναμένονται μετακινήσεις. Συνιστώνται λοξοτμήσεις των 45°C, συνήθως με κοπή του σκληρυμένου ενέματος.

Οδηγίες εφαρμογής (5)