Διάβρωση Οπλισμού

Η διάβρωση του οπλισμού στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα οφείλεται κατά βάση στην ενανθράκωση του σκυροδέματος και στη διείσδυση χλωριόντων. Η προστασία του χαλύβδινου οπλισμού διασφαλίζεται από το υψηλό αλκαλικό pH του σκυροδέματος (~12,5). Η διείσδυση ουσιών, όπως το CO2 και τα χλωριόντα καταστρέφουν σταδιακά την προστατευτική αυτή στρώση που περιβάλλει τις ράβδους οπλισμού, με αποτέλεσμα την έναρξη της διάβρωσής τους. Η παρουσία οξυγόνου και υγρασίας είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτάχυνση του ρυθμού διάβρωσης.

Νέα εικόνα (3)

Προετοιμασία Υποστρώματος

To υπόστρωμα πρέπει να είναι δομικά σταθερό, στεγνό, καθαρό, απαλλαγμένο από χαλαρά σωματίδια, λάδια και σκόνες. Σε περίπτωση που κριθούν αναγκαίες αποκαταστάσεις της διατομής σκυροδέματος, αυτές θα πραγματοποιηθούν είτε με το θιξοτροπικό, υψηλής επίδοσης, μη συρρικνούμενο, τροποποιημένο με πολυμερή επισκευαστικό κονίαμα Renderoc HSXtra (εφαρμογή με χέρι, μυστρί ή μηχανικά), είτε με το χυτό, υψηλής ρεολογίας, μη συρρικνούμενο,  επισκευαστικό κονίαμα Conbextra HF (εφαρμογή με καλούπι).

Εφαρμογή Αναστολέα Διάβρωσης με τη Μέθοδο του Εμποτισμού

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω εργασίας πραγματοποιείται η εφαρμογή του πολυλειτουργικού αναστολέα διάβρωσης μη αποκαλυμμένου οπλισμού σε υφιστάμενες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα MuCis Mia200. Τα μόρια του υλικού, λόγω χημικής σύστασης έχουν τη δυνατότητα να “μεταναστεύουν” δια μέσου του πορώδους του σκυροδέματος μέχρι τον οπλισμό, προστατεύοντάς τον έναντι διάβρωσης και επιμηκύνοντας ταυτόχρονα τη ζωή της κατασκευής. Η χρήση του συνιστάται ιδιαίτερα σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος σε περίπτωση έκθεσης σε συνθήκες δυσμενούς περιβάλλοντος με έντονους διαβρωτικούς παράγοντες. Η εφαρμογή του υλικού πραγματοποιείται σε 1 ή 2 στρώσεις (ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος) με τη χρήση βούρτσας, ρολού ή ψεκασμό. Μετά την τελική στρώση (και σε περίπτωση που ακολουθήσει εφαρμογή επιχρισμάτων και/ή βαφών κλπ), απαιτείται ξέπλυμα της επιφάνειας με νερό. Σε περίπτωση που παρέλθει χρόνος που υπερβαίνει τις 24 ώρες, συνιστάται ξέπλυμα με πίεση τουλάχιστον 100 bars.

Νέα εικόνα (4)

Κατανάλωση: ~150 gr/m²/στρώση

Χρόνος αναμονής ανάμεσα στις στρώσεις: 8 ώρες

– Λίστα Χρησιμοποιούμενων Υλικών

 

(i) Renderoc HSXtra: Θιξοτροπικό, υψηλής επίδοσης, μη συρρικνούμενο, τροποποιημένο με πολυμερή επισκευαστικό κονίαμα

Renderoc HSXtra

(ii) Conbextra HF: Χυτό, υψηλής ρεολογίας, μη συρρικνούμενο,  επισκευαστικό κονίαμα

Conbextra HF

(iii) MuCis Mia200: Πολυλειτουργικός αναστολέας διάβρωσης μη αποκαλυμμένου οπλισμού σε υφιστάμενες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα

Mucis Mia 200