Προετοιμασία Υποστρώματος

Η επιφάνεια προς εφαρμογή πρέπει να είναι δομικά σταθερή, στεγνή και καθαρή χωρίς σαθρά στοιχεία σκυροδέματος, σκόνη, ρύπους, εξανθήματα-αλατώσεις, βρύα και λειχήνες, βαφές ή ελαιώδεις-λιπαρές ουσίες (λάδια, λίπη, γράσα κλπ).

Διάνοιξη Οπής

Η διάνοιξη της οπής πραγματοποιείται με κατάλληλο περιστροφικό, κρουστικό τρυπάνι. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της διαδικασίας διάτρησης πρέπει να ελέγχεται ότι αυτή πραγματοποιείται κάθετα προς την επιφάνεια αναφοράς.

Νέα εικόνα (6)

Καθαρισμός Οπής

Μετά τη διάνοιξη, η οπή καθαρίζεται από σκόνες ή άλλα χαλαρά στοιχεία που δημιουργήθηκαν κατά τη διάνοιξη με χρήση πνευματικής ή χειροκίνητης αντλίας εισπίεσης αέρα ή/και ειδικά βουρτσάκια με χαλύβδινες τρίχες.

Πλήρωση Οπής και Τοποθέτηση Ράβδου Οπλισμού

Η θέση του μήκους αγκύρωσης επισημαίνεται υποτυπωδώς έτσι ώστε να διακρίνεται πάνω στο στέλεχος της ράβδου. Στη συνέχεια ακολουθεί δοκιμαστική τοποθέτηση της ράβδου στην οπή για να ελεγχθεί η ορθότητα του βάθους διάνοιξης. Η πλήρωση της οπής γίνεται με χρήση κατάλληλου πιστολιού εφαρμογής, ξεκινώντας από τον πυθμένα του διαμετρήματος προς τα έξω, ώστε να αποφεύγεται η παγίδευση αέρα. Ως υλικό πλήρωσης επιλέγεται:

α) Το ταχείας σκλήρυνσης, υψηλών αντοχών, δύο συστατικών εποξειδικό υλικό επισκευών και αγκυρώσεων Sinmast Epoxyfast Anchor  ή

β) Το ταχείας ωρίμανσης, υψηλών επιδόσεων, δύο συστατικών, πολυεστερικής βάσης υλικό αγκυρώσεων:

Sinmast PSF Anchor

Το Sinmast Epoxyfast Anchor είναι διαθέσιμο σε μορφή διπλής φύσιγγας των 400 ml (2×200). Η χημική του σύνθεση είναι ένα σύστημα εποξειδικής/αλειφατικής αμίνης, με υπερταχεία ανάπτυξη πρώιμων και τελικών αντοχών. Το Sinmast PSF Anchor είναι διαθέσιμο σε μορφή μονής φύσιγγας των 300 ml. Η χημική του σύνθεση είναι ένα σύστημα ακόρεστης πολυεστερικής ρητίνης, χωρίς στυρένιο.

Αμέσως μετά την πλήρωση της οπής με μια ποσότητα ρητινοκονιάματος που να αντιστοιχεί στα 2/3 του βάθους της, ακολουθεί η τοποθέτηση της ράβδου οπλισμού με περιστροφική φορά και υψηλή ταχύτητα στο κέντρο της οπής και η κατόπιν σταθεροποίησή της έως την πλήρη ωρίμανση του υλικού αγκύρωσης. Ο χρόνος φόρτισης της ράβδου εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος.

Νέα εικόνα (7)

– Λίστα Χρησιμοποιούμενων Υλικών

 

(i) Sinmast Epoxyfast Anchor: Ταχείας σκλήρυνσης, υψηλών αντοχών, δύο συστατικών εποξειδικό υλικό επισκευών και αγκυρώσεων

SINMAST EPOXYFAST ANCHOR

(ii) Sinmast PSF Anchor: Ταχείας ωρίμανσης, υψηλών επιδόσεων, δύο συστατικών, πολυεστερικής βάσης υλικό αγκυρώσεων

SINMAST PSF ANCHOR