Διάτρηση Οπής

Επιλέξτε περιστροφικό, κρουστικό τρυπάνι κατάλληλης διαμέτρου. Η διάτρηση της οπής πρέπει να εκτείνεται σε κατάλληλο βάθος του δομικού στοιχείου, σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί κατά τη διάτρηση, έτσι ώστε η οπή να είναι εντελώς κάθετη προς την επιφάνεια αναφοράς.

Καθαρισμός Οπής με Εισπίεση Αέρα

Καθαρίστε την οπή από σκόνες ή άλλα χαλαρά σωματίδια που προκλήθηκαν κατά τη διάνοιξη με κατάλληλο πιστόλι συμπιεσμένου αέρα. Ο καθαρισμός θα αρχίζει στην κατάληξη της διανοιγμένης οπής και θα ολοκληρώνεται όταν δε θα υπάρχει ορατή σκόνη στον αέρα που εξέρχεται.

Καθαρισμός Οπής με Βουρτσάκι

Στη συνέχεια ακολουθεί καθαρισμός της οπής με μεταλλικό βουρτσάκι κατάλληλης διαμέτρου. Ο καθαρισμός θα αρχίζει στην κατάληξη της διανοιγμένης οπής και θα κατευθύνεται προς την επιφάνεια του δομικού στοιχείου.

Καθαρισμός Οπής με Εισπίεση Αέρα

Επαναλάβετε τον καθαρισμό με πιστόλι συμπιεσμένου αέρα για την απομάκρυνση σκόνης και χαλαρών σωματιδίων που προκλήθηκαν κατά το βούρτσισμα. Ο καθαρισμός θα αρχίζει στην κατάληξη της διανοιγμένης οπής και θα ολοκληρώνεται όταν δε θα υπάρχει ορατή σκόνη στον αέρα που εξέρχεται.

Τοποθέτηση Φύσιγγας στο Πιστόλι Εφαρμογής

Ξεβιδώστε το πλαστικό καπάκι της φύσιγγας (διατηρήστε το σε περίπτωση επανάχρησης). Αφαιρέστε με χρήση μαχαιριού ή κοπιδιού το πλαστικό πώμα της φύσιγγας. Προσαρμόστε το ακροφύσιο στατικής ανάμιξης (μύτη) στη φύσιγγα και εν συνεχεία, τοποθετήστε το σετ σε ειδικό πιστόλι εφαρμογής για υποδοχή διπλής φύσιγγας 585 ml.

Απόρριψη Αρχικής Ποσότητας

Πριν την εφαρμογή του αγκυρωτικού υλικού, η αρχική ποσότητα του υλικού (έως ότου αυτό αποκτήσει χρωματική ομοιογένεια) δεν είναι κατάλληλη και πρέπει να απορρίπτεται.

Εισπίεση Ρητίνης στην Οπή

Εισάγετε το ακροφύσιο στατικής ανάμιξης έως την κατάληξη της διανοιγμένης οπής και εκκινήστε την πλήρωση της οπής. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην ταχύτητα εφαρμογής (η οποία πρέπει να είναι χαμηλή και χωρίς διακυμάνσεις) έτσι ώστε να αποφεύγεται η παγίδευση αέρα. Συστήνεται η πλήρωση των 3/4 της οπής (3/4 του μήκους διάτρησης).

Τοποθέτηση Ράβδου Οπλισμού, Βλήτρου, Ντίζας

Τοποθετήστε το στοιχείο αγκύρωσης με ταχεία, περιστροφική κίνηση στο κέντρο της οπής. Μικρή ποσότητα ρητίνης θα πρέπει να εξέρχεται από την οπή κατά την τοποθέτηση και να αφαιρείται. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί έτσι ώστε η εκτέλεση αυτού του βήματος να συμμορφώνεται με το χρόνο εργασιμότητας του υλικού αγκύρωσης.

Φόρτιση

Μη μετακινήσετε ή φορτίσετε πρόωρα το στοιχείο αγκύρωσης (ράβδος οπλισμού, βλήτρο, ντίζα κλπ) πριν την πλήρη ωρίμανση του υλικού αγκύρωσης.

Παρατήρηση

  • Η οδηγία εφαρμογής αναφέρεται σε υπόστρωμα σκυροδέματος (στεγνές συνθήκες εφαρμογής)

Μπορείτε να κατεβάσετε τη λύση εδώ